STRONA GŁÓWNA

Informatyka

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Celem kształcenia na studiach II stopnia na kierunku informatyka jest nie tylko przekazanie uzupełniającej i pogłębionej wiedzy z zakresu informatyki, lecz także dalsze poszerzenie wiedzy z zakresu problemów związanych z przetwarzaniem, składowaniem, przesyłaniem i bezpieczeństwem informacji w formie elektronicznej. Studia II stopnia pozwalają zdobyć umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących w trakcie realizacji interdyscyplinarnych projektów inżynierskich i prac naukowo-badawczych.

Zajęcia na studiach magisterskich, podobnie jak w przypadku studiów I stopnia, prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra WEEIA, posiadająca doświadczenie w pracy dydaktycznej i osiągnięcia naukowe w dyscyplinie informatyka, a także nierzadko doświadczenie biznesowe. Studenci mają do dyspozycji nowoczesne i unikalne w skali światowej laboratoria naukowo-badawcze i półprzemysłowe (Centrum Technologii Informatycznych PŁ), w których mogą realizować swoje własne projekty, a także biorą udział w badaniach naukowych pod kierunkiem odpowiednich pracowników. Studenci mogą również rozwijać swoje zainteresowania w działających na WEEIA studenckich kołach naukowych. Wydział aktywnie współpracuje z wieloma firmami branży ICT, które biorą udział w przygotowaniu i aktualizowaniu programu studiów oraz w samym procesie kształcenia, a także oferują studentom atrakcyjne praktyki i staże.

Specjalności: 
  • korporacyjne sieci komputerowe
  • inteligentne systemy baz danych
  • interaktywna grafika komputerowa
  • systemy rozproszone i platformy mobilne
  • środowiska aplikacyjne dla platformy Java EE
  • computer science
Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

 1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent studiów II stopnia kierunku informatyka to specjalista przygotowany do sprostania wymaganiom dynamicznie rozwijającego się rynku pracy, otwarty na zmieniające się realia, wyposażony – obok wiedzy objętej programem studiów – w umiejętności pozwalające na samodzielne poszukiwanie rozwiązań problemów spotykanych w praktyce zawodowej.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego oraz w zakresie pełnego cyklu życia oprogramowania. Potrafi sprostać takim zadaniom, jak projektowanie, wdrażanie, zarządzanie i konserwacja systemów informatycznych, sieci komputerowych, systemów przetwarzania informacji itp.

Absolwent informatyki jest biegłym programistą. Szybko adaptuje się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, a w szczególności do nowo pojawiających się technologii. Posiada zdolność efektywnej pracy zespołowej i cechuje się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia. WEEIA prowadzi także studia magisterskie w języku angielskim w Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ. W ramach kierunku informatyka realizowane są studia według programu studiów Computer Science and Information Technology.

Polski

Poznaj nasz kampus