STRONA GŁÓWNA

Elektronika i telekomunikacja

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
angielski
Opis kierunku: 

Zasadniczym celem kształcenia, tak w programie polskojęzycznym jak i anglojęzycznym,  jest wyposażenie absolwenta w zaawansowaną wiedzę z zakresu elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki, ze zwróceniem uwagi na obecny stan i trendy rozwojowe w tych dziedzinach. Zawartość przedmiotów kierunkowych w obu programach dobrano tak, aby każdy absolwent uzyskał wiadomości i umiejętności dające się bezpośrednio wykorzystać w specjalistycznej działalności inżynierskiej, typowej dla obecnego rynku pracy oraz działalności naukowo-badawczej.

Studia polskojęzyczne w całości odbywają się na terenie Politechniki Łódzkiej. W ich programie szczególny nacisk położony jest na przygotowanie w zakresie analizy i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, techniki mikroprocesorowej (w tym oprogramowania) i optoelektroniki, wdrażania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera na kierunku „Elektronika i telekomunikacja” Politechniki Łódzkiej.

Studia anglojęzyczne są studiami wspólnymi Politechniki Łódzkiej (PŁ) i Uniwersytetu im. Fryderyka II w Neapolu (UNINA), w których uczestniczą dwie grupy studentów z obu uczelni, przemieszczające się pomiędzy nimi. Ze strony PŁ są to studenci specjalności Applied Electronics, rozpoczynający studia na I semestrze w PŁ. Semestry II i III są wspólne dla obu grup i odbywają się, kolejno, w Łodzi i Neapolu. Ostatni semestr (dyplomowy) studenci PŁ spędzają w Neapolu, gdzie przygotowują i bronią pracę dyplomową. Program specjalności został przygotowany wspólnie, przez PŁ i UNINA, w oparciu o rozeznanie potrzeb przemysłu elektronicznego i mikroelektronicznego krajów UE i różni się istotnie od programu studiów polskojęzycznych. Szczególny nacisk położony został na przygotowanie w zakresie technologii mikro i nanoelektronicznych, projektowania i eksploatacji odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki, projektowania i eksploatacji sieci światłowodowych, techniki mikroprocesorowej (w tym oprogramowania), wdrażania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Studia kończą uzyskaniem dwóch dyplomów: magister inżynier na kierunku „Elektronika i telekomunikacja” Politechniki Łódzkiej oraz Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica Uniwersytetu im. Fryderyka II w Neapolu.

Zarówno w programie polskojęzycznym, jak i anglojęzycznym studenci zdobywają również wiedzę i umiejętności pozwalające na dalsze kształcenie na studiach III stopnia. Studenci uczą się korzystania z wiedzy oraz samodzielnego zdobywania, weryfikacji i selekcji informacji z różnych źródeł, w tym źródeł elektronicznych. Kształcenie jest oferowane w całości bądź częściowo w języku angielskim, co przygotowuje do korzystania z bogatej literatury anglojęzycznej i funkcjonowania w środowisku międzynarodowym.

Lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Specjalności: 

Applied Electronics - studia w języku angielskim

Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

1,5 roku dla studiów polskojęzycznych

2 lata dla anglojęzycznej specjalności Applied Electronics

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu współczesnej elektroniki i telekomunikacji oraz informatyki, a także wiedzę z zakresu organizacji pracy zespołowej. Ma kwalifikacje wystarczające do wykonywania prac inżynierskich w firmach o profilu elektronicznym, telekomunikacyjnym, teleinformatycznym, a także informatycznym, w tym prac badawczo-rozwojowych. Może podjąć pracę na stanowiskach przygotowania i obsługi produkcji oraz  w jednostkach badawczo-rozwojowych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy a także "uczenia się przez całe życie" (Lifelong Learning) - potrafi zaplanować swój rozwój zawodowy, może też podjąć studia III stopnia.

Polski

Poznaj nasz kampus