STRONA GŁÓWNA

Elektronika i telekomunikacja

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Zasadniczym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w zaawansowaną wiedzę z zakresu kierunku studiów (elektronika, telekomunikacja, teleinformatyka) ze zwróceniem uwagi na obecny stan i trendy rozwojowe w tych dziedzinach.

Zawartość przedmiotów kierunkowych dobrano tak, aby każdy absolwent uzyskał wiadomości i umiejętności dające się bezpośrednio wykorzystać w specjalistycznej działalności inżynierskiej typowej dla obecnego rynku pracy oraz działalności naukowo-badawczej. Szczególny nacisk położony jest na przygotowanie w zakresie analizy i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, techniki mikroprocesorowej (w tym oprogramowania) i optoelektroniki, wdrażania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Studenci zdobywają również wiedzę i umiejętności pozwalające na dalsze kształcenie na studiach III stopnia. Studenci uczą się korzystania z wiedzy oraz samodzielnego zdobywania, weryfikacji i selekcji informacji z różnych źródeł, w tym źródeł elektronicznych. Część kształcenia oferowana jest w języku angielskim, co przygotowuje do korzystania z bogatej literatury anglojęzycznej i funkcjonowania w środowisku międzynarodowym.

Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

 1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu współczesnej elektroniki i telekomunikacji oraz informatyki, a także wiedzę z zakresu organizacji pracy zespołowej. Ma kwalifikacje wystarczające do wykonywania prac inżynierskich w firmach o profilu elektronicznym, telekomunikacyjnym, teleinformatycznym, a także informatycznym, w tym prac badawczo-rozwojowych. Może podjąć pracę na stanowiskach przygotowania i obsługi produkcji oraz  w jednostkach badawczo-rozwojowych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy a także "uczenia się przez całe życie" (Lifelong Learning) - potrafi zaplanować swój rozwój zawodowy, może też podjąć studia III stopnia.

Polski

Poznaj nasz kampus