75lat.p.lodz.pl
STRONA GŁÓWNA

Chemia

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Chemiczny
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów tego kierunku do szybko zmieniających się warunków na rynku pracy poprzez umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartą na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych oraz korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej. W szczególności  otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej.

Studenci poznają podstawowe procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także nabywają umiejętności interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk do takiej pracy.

Lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Specjalności: 
  • chemia analityczna i strukturalna
  • chemia i fizyka polimerów
  • chemia medyczna
  • nowoczesna synteza i analiza organiczna
  • techniki fizykochemiczne i obliczeniowe w chemii, biologii i medycynie
Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

 1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów I stopnia, wiedzę z zakresu współczesnej chemii i technologii chemicznej oraz wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Jest też przygotowany do rozpoczęcia badań w wybranej specjalności, kompleksowej analizy procesów chemicznych oraz dyskusji na tematy chemiczne również ze specjalistami z innych dziedzin. Potrafi rozwiązywać problemy chemiczne przy wykorzystaniu nowoczesnych metod analizy oraz posługiwać się nowoczesną aparaturą chemiczną i analityczną. Posiada także umiejętność pracy w zespołach i zna zasady organizowania i kierowania pracą zespołową. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, zna zasady prawne, etyczne i ekonomiczne, którymi kieruje się w pracy zawodowej. Jest zdolny do podjęcia pracy w przemyśle, instytutach badawczych, sektorach administracji i zarządzania, ewentualnie po specjalistycznym szkoleniu uzupełniającym. Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

Wydział przygotowuje absolwentów studiów II stopnia kierunku chemia do pracy w następujących segmentach rynku pracy:

- kontrola jakości chemikaliów i wyrobów przemysłu chemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych itp.,

- instrumentalna analiza chemiczna i biochemiczna,

- profesjonalne doradztwo w zakresie chemikaliów i ich dystrybucja,

- certyfikacja oraz towaroznawstwo wyrobów przemysłu chemicznego i pokrewnych,

- mikrobiznes w zakresie produkcji i przerobu chemikaliów.

 

 

Polski

Poznaj nasz kampus