75lat.p.lodz.pl
STRONA GŁÓWNA

Chemia

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Chemiczny
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów tego kierunku do szybko zmieniających się warunków na rynku pracy poprzez umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartą na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych oraz korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej - w szczególności, otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej.

Studiowanie chemii charakteryzuje się dużym udziałem przedmiotów podstawowych. Realizowany program kładzie nacisk na wykształcenie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych metod identyfikacji oraz metod obliczeniowych do badania budowy przestrzennej związków chemicznych i poszukiwania nowych substancji chemicznych o pożądanych właściwościach. Szczególną uwagę zwraca się na kształcenie samodzielności, umiejętności uczenia się, poznawania nowych, przyszłościowych technik i metod doświadczalnych. Jednym z głównych założeń programu jest nauka interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów chemicznych.

Absolwent tego kierunku zna podstawowe procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętności interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk do takiej pracy.

 

Lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach nznajduje się na stronie internetowej.

Specjalności: 
  • kontrola jakości w chemii
  • chemia biomedyczna
  • chemia materiałów polimerowych
  • synteza organiczna i bioorganiczna
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

 3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent studiów inżynierskich posiada umiejętność posługiwania się podstawową wiedzą oraz literaturą fachową z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz ochrony środowiska. Posiada także wiedzę w dziedzinie otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami chemicznymi oraz umiejętność korzystania z tej wiedzy w praktyce zawodowej przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w pracy zespołowej oraz kierowania zespołami ludzkimi. Potrafi prowadzić prace laboratoryjne oraz organizować bezpiecznie i efektywnie działające stanowiska takiej pracy. Jest przygotowany do opracowania koncepcji chemicznej i nadzorowania procesów z zakresu syntezy organicznej, technologii polimerów, analizy chemicznej  przy zachowaniu zasad ekonomicznych, prawnych i etycznych. Absolwent jest przygotowany do organizacji i prowadzenia procesów produkcyjnych nie tylko w przemyśle chemicznym i pokrewnych, ale również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zna język obcy na poziomie B2 oraz potrafi posługiwać się specjalistycznym słownictwem angielskim z zakresu chemii i podstaw technologii chemicznej. Ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. 

Polski

Poznaj nasz kampus