STRONA GŁÓWNA

Budownictwo

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Na pierwszym semestrze student rozszerza wiedzę budowlaną zdobytą na studiach I stopnia i poszerza kompetencje niezbędne projektantowi budownictwa o aspekty teoretyczne i praktyczne projektowania zaawansowanych konstrukcji betonowych, stalowych i drewnianych. Na kolejnym semestrze student wybiera jedną z dwóch specjalizacji: konstrukcje budowlano-inżynierskie (KBI) lub modernizacje i remonty (MIR). W zależności od podjętego wyboru ukierunkowuje się albo na projektowanie nowych, złożonych konstrukcji albo na modernizację i rewitalizację już istniejących.

W przypadku specjalizacji KBI dodatkowym rozszerzeniem programu są przedmioty informatyczne, kształcące nowoczesnych projektantów budownictwa w oparciu o najnowsze technologie cyfrowe i łączące bezpośrednio wiedzę i umiejętności budowlane z pewnymi aspektami programowania i projektowania parametrycznego.

Natomiast w przypadku specjalizacji MIR drugim jej filarem jest szeroko pojęta ekologia. Dlatego też na wybranych przedmiotach specjalizacyjnych student pozna różne aspekty budownictwa zrównoważonego i nauczy się projektować i rewitalizować budynki w zgodzie z otaczającym środowiskiem naturalnym.

Na ostatnim semestrze studiów, niezależnie od specjalizacji, student nauczy się koordynacji międzybranżowej w ramach wspólnych, międzykierunkowych projektów architektoniczno-budowlanych na przedmiocie BIM.

Lista przedmiotów na obu specjalnościach jest dostępna na stronie www.programy.p.lodz.pl

Specjalności: 
  • konstrukcje budowlano-inżynierskie
  • modernizacje i remonty
Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 1,5 roku

Studia niestacjonarne: 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent studiów II stopnia na kierunku budownictwo niezależnie od wybranej specjalności jest przygotowany do podjęcia dowolnej pracy w branży budowlanej w kraju i za granicą. Może pracować w biurach projektowych, przy wykonywaniu zaawansowanych i niestandardowych projektów, a także w wykonawstwie, nadzorze budowlanym i jednostkach administracji architektoniczno-budowlanej na stanowiskach kierowniczych. Zakres wiedzy i umiejętności przekazywany absolwentowi umożliwia także jego dalszy rozwój naukowy i podjęcie pracy w jednostkach badawczo-rozwojowych na całym świecie.

Absolwenci mogą ubiegać się  o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, inżynieryjnej hydrotechnicznej i inżynieryjnej wyburzeniowej oraz uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Dlatego też zawartość merytoryczna programów nauczania jest konsultowana z Łódzką Okręgową Izbą Budowlaną jako reprezentantem środowiska zawodowego.

Polski

Poznaj nasz kampus