75lat.p.lodz.pl
STRONA GŁÓWNA

Budownictwo

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Przedmioty ogólne, prowadzone na tym kierunku: matematyka, fizyka, techniki informatyczne czy mechanika odbywają się w początkowych semestrach i dają studentowi szeroką podbudowę teoretyczną niezbędną każdemu inżynierowi. W dalszym toku nauki student zapoznaje się z zagadnieniami związanymi z budownictwem, tj: wytrzymałość materiałów, mechanika budowli czy mechanika gruntów oraz z budownictwem ogólnym. Na tych solidnych podstawach bazują dalsze przedmioty konstrukcyjne, na których student uczy się projektować różne rodzaje konstrukcji, w tym konstrukcje betonowe, stalowe i drewniane, a także uczy się podstaw fundamentowania, projektowania dróg, organizacji budowy, zarządzania projektem i ekonomii. Na ostatnich semestrach na przedmiotach: Zintegrowany Projekt Zespołowy PBL oraz BIM student, wykorzystując poznaną uprzednio wiedzę i zdobyte umiejętności, uczy się pracy zespołowej oraz rozwija kompetencje miękkie niezbędne w rzeczywistej pracy zawodowej.

Integralną częścią wszystkich przedmiotów projektowych są nowoczesne laboratoria komputerowe. Nauka projektowania odbywa się w oparciu o najnowsze polskie normy i standardy obowiązujące w zintegrowanej Europie. Ważnym aspektem kształcenia na tym kierunku jest nauka języka obcego, zarówno ogólnego jak i technicznego, dzięki czemu absolwent tego kierunku może podjąć pracę zarówno w Polsce jak i za granicą.

Lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach dostępna jest na stronie internetowej.

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku

Studia niestacjonarne: 4,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent przygotowany jest przede wszystkim do pracy w szeroko pojętym wykonawstwie budowlanym oraz do pracy w biurze projektowym przy wykonywaniu typowych projektów. Zdobyty zasób wiedzy i umiejętności pozwala także na zatrudnienie w jednostkach administracji architektoniczno-budowlanej na różnych stanowiskach.

Absolwenci budownictwa mogą ubiegać się, po odbyciu stażu zawodowego, o  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, inżynieryjnej hydrotechnicznej i inżynieryjnej wyburzeniowej oraz o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej i w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Dlatego też treści programów nauczania są konsultowane z Łódzką Okręgową Izbą Budowlaną, jako reprezentantem środowiska zawodowego.

 

 

Polski

Poznaj nasz kampus