Przejdź do treści
Jednostka prowadząca kierunek
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Zdjęcie w tle
Studenci obsługują urządzenie w laboratorium.

Inżynieria środowiska w budownictwie

Tytuł zawodowy

magister inżynier

Stopień studiów

II

Tryb studiów

stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów

stacjonarne: 3
niestacjonarne: 4

Język wykładowy

polski

Nabór

Rekrutacja na semestr zimowy

Dyplom zawodowy
W rekrutacji na ten kierunek nie jest brany pod uwagę dyplom technika

  O kierunku

  Kierunek inżynieria środowiska w budownictwie na II stopniu umożliwia rozwijanie zaawansowanej wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz nabycie specjalistycznych umiejętności odnoszących się do sieci i instalacji budowlanych w inżynierii środowiska, a w szczególności:

  • modernizacji i zapewnienia niezawodności działania sieci i uzbrojenia terenu;
  • zastosowania odnawialnych źródeł energii (m.in. energii słonecznej, geotermalnej i biomasy) i alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę (szara woda, wody opadowe);
  • zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci i instalacji budowlanych w warunkach rozwoju i przekształceń obszarów zurbanizowanych, wzrostu oczekiwań społecznych i zmian klimatu (m.in. systemy gospodarowania wodami opadowymi, w tym z wykorzystaniem zielonej infrastruktury, systemy klimatyzacji zapewniające optymalne parametry komfortu cieplnego);
  • monitoringu środowiska, m.in. z wykorzystaniem technologii on-line oraz bezzałogowych statków powietrznych (dronów) do kontroli jakości powietrza;
  • nowoczesnych systemów kontroli, pomiarów i sterowania w instalacjach budowlanych;
  • audytów, charakterystyk i świadectw energetycznych budynków;
  • modelowania i optymalizacji systemów stosowanych w inżynierii lądowej/środowiska z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego (m.in. SWMM, EPANET, AutoCAD, QGIS, Audytor OZC i CO, NormaPRO, Therm, EnergyPlus, Arcadia-Thermo, Arcadia-BIM).

  Studenci zdobywają praktyczne umiejętności dzięki realizowaniu szeregu projektów oraz badań i pomiarów inżynierskich, przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych i/lub terenowych, a także w wyniku odbywania praktyk w specjalistycznych przedsiębiorstwach i obiektach komunalnych. Wykonują także projekty we współpracy ze studentami z kierunków architektura i budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM (Building Information Modeling), co pozwala im na kompleksowe przygotowanie do realizacji zadań projektowych i inwestycyjnych w przyszłej pracy zawodowej.

  Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej

  Opinie absolwentów

  Inżynieria środowiska w budownictwie porusza ważne tematy dotyczące naszej planety. Podczas studiów najbardziej podobała mi się różnorodność wiedzy: od sieci ciepłowniczych przez wentylację i klimatyzację, odnawialne źródła energii, ochronę powietrza aż po projekty uzdatniania wody.

  Zdjęcie portretowe studentki.
  Patrycja Królak - Immergas Polska

  Kompetencje, które zyskasz

  Inżynieria środowiska
  Ochrona środowiska
  Odnawialne źródła energii
  Budownictwo

  O Tobie

  Zmiany klimatu dotykają różnych obszarów naszego życia, również przestrzeni miejskiej. Chcesz dowiedzieć się, jak projektować nowoczesne systemy klimatyzacji pomieszczeń lub poznać systemy ochrony powietrza i odnawialne źródła energii? Studiuj inżynierię środowiska w budownictwie i znajdź receptę na największe urbanistyczne oraz środowiskowe problemy naszych czasów.

  To unikatowy kierunek studiów, który jest powiązany z budownictwem, architekturą i planowaniem przestrzennym. Zdobyta wiedza oraz umiejętności pozwolą Ci na ubieganie się o uprawnienia zawodowe w pełnym zakresie zarówno przy kierowaniu robotami budowlanymi, jak i projektowaniu. To kierunek dla tych, którzy pragną zdobyć poszerzone kompetencje w zakresie planowania, projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji sieci i instalacji. Będziesz przygotowany do koordynowania prac badawczych. Zdobędziesz także wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów prawnych i administracyjnych w zarządzaniu środowiskiem. Zyskane wykształcenie powoli Ci uzyskać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń przy projektowaniu, a także kierowaniu robotami budowlanymi we wskazanym zakresie.

  Praktyki

  Praca po studiach

  • biura projektowe
  • firmy wykonawcze
  • jednostki zajmujące się eksploatacją obiektów
  • przedsiębiorstwa związane z ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych
  • urzędy administracji samorządowej i państwowej związane z ochroną środowiska
  • jednostki naukowo-badawcze oraz w laboratoria analityczne