STRONA GŁÓWNA

Mechatronika

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Kierunek jest realizowany wspólnie przez dwa wydziały: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Mechaniczny. Jest on przypisany do Wydziału EEIA, który pełni rolę jednostki wiodącej.

Jest to kierunek interdyscyplinarny pozwalający zdobyć wiedzę m.in. z obszarów takich jak: elektrotechnika, mechanika, automatyka, elektronika i informatyka.

Studenci mają zajęcia z wiedzy ogólnej (matematyka, fizyka) jak również specjalistycznej (np. systemy mechatroniczne, mikrosystemy, systemy mechaniki pojazdowej, systemy mechatroniczne w AGD, lekkie pojazdy elektryczne, hybrydowe elementy łączeniowe), gdzie kształtują umiejętności programowania  i budowy systemów mechatronicznych.

Studenci przygotowywani są do samokształcenia oraz pracy w zespole, co jest wykorzystywane podczas realizacji zespołowego projektu kompetencyjnego, który często jest współrealizowany z przemysłem.  W ten sposób przygotowuje się inżyniera do pracy w centrach projektowych, zakładach produkcyjnych z obszaru High-Tech oraz jako specjalistę eksploatacji systemów mechatronicznych. Kształtuje się również umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych. Absolwenci są przygotowani zarówno do ścisłego jak i abstrakcyjnego myślenia podczas pragmatycznego rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów.

Koncepcja kształcenia studentów ukierunkowana jest na kształcenie kadr dla gospodarki opartej na wiedzy i znajomości trendów rozwojowych, jak również przygotowuje studentów do wprowadzania w obszar praktyki przemysłowej (zwłaszcza przemysłu zajmującego się projektowaniem i produkcją w skali mili- mikro- i nano, urządzeń i układów mechatronicznych), a także w obszar procesów technologicznych (w tym także ekologii przemysłowej), traktowanych jako wyraz innowacyjności i rozwoju tej gałęzi gospodarki.

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku

Studia niestacjonarne: 4 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent mechatroniki będzie w stanie twórczo stosować elementy wiedzy technicznej przydatnej do rozwiązania praktycznych zadań w oparciu o nabyte kompetencje zawodowe związane z:

  • pracą w interdysplinarnym zespole i integracją zdobytej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu, eksploatacji i programowaniu urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • doborem i eksploatacją maszyn, w tym maszyn elektrycznych przeznaczonych do pracy w układach napędowych,
  • projektowaniem, wdrażaniem i  przygotowaniem systemów pomiarowych do pracy,
  • wdrażaniem systemów nadzorujących przebieg procesów technologicznych lub produkcyjnych.

Ponadto posiada kompetencje ogólne, w szczególności:

  • umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem,
  • umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów inżynierskich,
  • umiejętność efektywnego komunikowania w języku obcym.

Absolwent z dyplomem inżyniera po kierunku mechatronika jest przygotowany do pracy m.in. w:

  • przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne - elektromaszynowym, sprzętu gospodarstwa domowego, urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej, lotniczym, obrabiarkowym, włókienniczym, motoryzacyjnym z uwzględnieniem lekkich pojazdów elektrycznych oraz przemyśle precyzyjnym wytwarzającym mikro- i nanosystemy,
  • przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.
Polski

Poznaj nasz kampus