STRONA GŁÓWNA

Chemia budowlana

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Chemiczny
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Kierunek międzyuczelniany, prowadzony przez PŁ wspólnie z AGH i Politechniką Gdańską.

Chemia materiałów budowlanych zajmuje szczególne miejsce na pograniczu chemii, technologii, inżynierii materiałowej oraz budownictwa. Stanowi specyficzny, ale dobrze zdefiniowany przez przemysł obszar, obejmujący projektowanie, modyfikację, wytwarzanie oraz analitykę produktów chemicznych, stosowanych w przemyśle budowlanym. Przedstawiciele krajowego przemysłu materiałów budowlanych zgłaszają zapotrzebowanie na inżynierów, posiadających kwalifikacje w zakresie komponowania i analizy materiałów chemii budowlanej, przetwórstwa oraz projektowania wyrobów gotowych ich atestacji i certyfikacji. Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w obszarze łączącym chemię, technologię, inżynierię materiałową oraz budownictwo. Studenci uczą się posługiwać syntetyczną wiedzą z wymienionych dziedzin, korzystania z niej w praktyce, a szczególnie w zakresie projektowania, modyfikacji, wytwarzania oraz analityki produktów chemicznych stosowanych w przemyśle budowlanym. Ponadto poznają zagadnienia związane z atestacją i certyfikacją wyrobów gotowych, możliwością ich recyklingu i utylizacji.  

Lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

 3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk technicznych, chemicznych, technologicznych i inżynierii materiałowej oraz analityki technicznej i przemysłowej. Zna technologie wytwarzania, przetwórstwa i metody modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, zarówno inżynierskich jak i funkcjonalnych, stosowanych w przemyśle budowlanym oraz technologie wytwarzania i recyklingu wyrobów gotowych. Potrafi projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań oraz posiada wiedzę w zakresie metod ich badania oraz atestacji i certyfikacji wyrobów. Zna podstawowe problemy związane z ochroną środowiska i potrafi kierować się w swoich działaniach zasadą zrównoważonego rozwoju. Jest przygotowany do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych. Posiada podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle. Wiedza oraz kwalifikacje praktyczne predestynują go do podjęcia pracy zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, produkujących na potrzeby budownictwa, jak i zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu budowlanego.

Absolwent chemii budowlanej zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia. Potrafi korzystać ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

 

 

Polski

Poznaj nasz kampus