STRONA GŁÓWNA

Biotechnologia

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia drugiego stopnia dają możliwość teoretycznego i praktycznego przygotowania absolwenta do pracy w różnych gałęziach przemysłu, a w szczególności produkcji żywności, chemicznym, farmaceutycznym i ochronie środowiska. Studenci zdobywają predyspozycje do projektowania i prowadzenia procesów biotechnologicznych, pracy na styku technologii i najnowszych metod biologii eksperymentalnej na poziomie analitycznym oraz badawczo-rozwojowym, współpracy ze specjalistami dziedzin pokrewnych. Program studiów rozszerza wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach aparaturowych i technologicznych niezbędną do realizacji złożonych zadań, zawiera treści obejmujące zarządzanie, w tym zarządzanie jakością. Umożliwia poznanie pojęć i zasad zawiązanych z ochroną własności przemysłowej, prawem autorskim oraz zarządzaniem zasobami własności intelektualnej. Przygotowuje do pracy twórczej i zespołowej.

 

 

Specjalności: 
  • biotechnologia molekularna i biochemia techniczna
  • biotechnologia żywności
  • technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna
Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

dla inż. 1,5 roku

 

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci są przygotowani do projektowania procesów biotechnologicznych oraz ich prowadzenia dla uzyskania produktów o pożądanych cechach dla przemysłu spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego, ochrony środowiska i innych. Rozumieją ekologiczne, społeczno-prawne i ekonomiczne aspekty biotechnologii. Wiedza i umiejętności samodzielnego planowania i prowadzenia badań oraz wykorzystania ich wyników powoduje, że absolwenci będą dobrze sprawdzać się w laboratoriach badawczych, diagnostycznych oraz w zapleczu naukowo-badawczym przemysłu biotechnologicznego i pokrewnych. Odnajdują się również w pracowniach genetycznych, biosyntezy, biotransformacji itp. jednostek naukowych uczelni czy placówek PAN.

Absolwenci wykazują się umiejętnościami w zakresie bezpieczeństwa pracy z drobnoustrojami zmodyfikowanymi genetycznie, wdrażania systemów zarządzania innowacjami w biotechnologii, a także w zakresie marketingu i zarządzania produkcją. Mogą też działać na rzecz akceptacji społecznej biotechnologii i bioproduktów (m. in. GMO). Mają też zdolność do podejmowania roli kierowniczej i rozwiązywania problemów technicznych. Mogą pracować w środowisku międzynarodowym i potrafią odwoływać się do innych dziedzin.  Absolwenci studiów drugiego stopnia są dobrze przygotowani do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Polski

Poznaj nasz kampus