STRONA GŁÓWNA

Dokumenty

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich powinni zarejestrować się online i złożyć następujące dokumenty:

W terminie od 02.06. do 14.07.2017r. poniższe dokumenty należy wysłać w formie skanu na adres mailowy: foreignstudents@info.p.lodz.pl:

1) Formularz aplikacyjny (wydrukowany z PORTALU REKRUTACYJNEGO),

2) List motywacyjny,

3) Świadectwo dojrzałości lub inny dokument stwierdzający ukończenie szkoły średniej za granicą wraz z wykazem ocen, uprawniający do podjęcia studiów wyższych w państwie, w którym został wydany (w przypadku aplikowania na studia drugiego stopnia – dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem, a w przypadku aplikowania na studia trzeciego stopnia - dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia wraz z suplementem),

4) Tłumaczenie świadectwa/dyplomu na język polski lub angielski. W przypadku cudzoziemców, których dotyczą przepisy o nostryfikacji, świadectwo musi zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych,

5) W przypadku cudzoziemców, których dotyczą przepisy o nostryfikacji, także zaświadczenie stwierdzające, że dane świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym został wydany. Takie zaświadczenie mogą wydać:

- polska placówka dyplomatyczna (która wymaga dodatkowo pieczęci Ministerstwa Spraw Zagranicznych kraju wydania dokumentu)

- narodowa instytucja oświatowa (odpowiednik polskiego Kuratorium Oświaty lub Ministerstwo Edukacji)

- placówka dyplomatyczna kraju wydania dokumentu w Polsce,

6) Certyfikat językowy,

7) Kopia paszportu,

8) Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (120 lub 150 zł w przypadku kandydatów przystępujących do sprawdzianu uzdolnień plastycznych).

 

W terminie do 01.09.2017r. należy przesłać oryginały dokumentów aplikacyjnych na adres Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji (ul. Skorupki 10/12, 90-924 Łódź, Polska):

 

1) Formularz aplikacyjny (wydrukowany z systemu e-rekrutacja),

2) Zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo dojrzałości lub inny dokument stwierdzający ukończenie szkoły średniej za granicą wraz z wykazem ocen, uprawniający do podjęcia studiów wyższych w państwie, w którym został wydany (w przypadku aplikowania na studia drugiego stopnia – zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem, a w przypadku aplikowania na studia trzeciego stopnia – zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia wraz w suplementem).

3) Tłumaczenie świadectwa/dyplomu na język polski lub angielski, dokonane przez tłumacza i zatwierdzone przez notariusza. W przypadku cudzoziemców, których dotyczą przepisy o nostryfikacji, świadectwo musi zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych,

4) W przypadku cudzoziemców, których dotyczą przepisy o nostryfikacji, także zaświadczenie stwierdzające, że dane świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym został wydany. Takie zaświadczenie mogą wydać:

- polska placówka dyplomatyczna (która wymaga dodatkowo pieczęci Ministerstwa Spraw Zagranicznych kraju wydania dokumentu)

- narodowa instytucja oświatowa (odpowiednik polskiego Kuratorium Oświaty lub Ministerstwo Edukacji)

- placówka dyplomatyczna kraju wydania dokumentu w Polsce,

5) Kopia wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP (jeśli został wydany),

6) Dwie fotografie o wymiarze 37x52 mm bez nakrycia głowy,

7) Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia, przetłumaczone na język polski lub angielski,

8) Polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. W przypadku braku takiej polisy, cudzoziemiec powinien, niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia, przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia

9) Karta szczepień przetłumaczona na język polski (w przypadku kandydatów poniżej 19. roku życia),

10) Potwierdzenie wniesienia opłaty za studia za semestr letni 2016/2017.

 

 

 

Poznaj nasz kampus