STRONA GŁÓWNA

Zasady kwalifikacji- ostatnia rekrutacjia w r.ak. 2018/19

Przyjęcia kandydatów na studia trzeciego stopnia w Politechnice Łódzkiej następują w trybie konkursowego postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje indywidualną rozmowę kwalifikacyjną i ocenę ukończenia studiów drugiego stopnia.

Szczegółowe zakresy rozmów kwalifikacyjnych ustalane są i ogłaszane przez jednostki prowadzące studia doktoranckie.

Szczegółowe zasady przyjęć określa Uchwała Nr 5/2018 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 25 kwietnia 2018 r.:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.   Podstawa prawna: art. 196 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Politechniki Łódzkiej.

2.   Politechnika Łódzka przyjmuje kandydatów na studia stacjonarne w ramach limitów przyjęć ustalonych dla poszczególnych wydziałów, kierunków i form studiów. Limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 zostały określone Uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 marca 2018 r., a limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

1.   Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.

2.   Przyjęcia kandydatów na studia trzeciego stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są: ocena ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych i ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

3.   Przyjęcia kandydatów na studia trzeciego stopnia będących beneficjentami programu „Diamentowy Grant” następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są: ocena ukończenia studiów pierwszego stopnia lub średnia ważona ocen uzyskanych przez kandydata w trakcie studiów (w przypadku, gdy kandydat odbywa jednolite studia magisterskie) oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

4.   Postępowanie kwalifikacyjne na studia trzeciego stopnia będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem określonym przez wydział i zatwierdzonym przez Prorektora ds. Kształcenia do dnia 9 maja 2018 r.

§ 3

Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów podanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego.

§ 4

Kandydat może przystąpić do konkursu wyłącznie na jedne studia trzeciego stopnia. W przypadku gdy dane studia trzeciego stopnia prowadzone są w zakresie kilku dyscyplin naukowych, kandydat, przystępując do konkursu, określa również dyscyplinę studiów.

§ 5

Przyjęcie na studia osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) następuje w trybie przewidzianym w art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1501) oraz w Uchwale Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie podejmowania studiów bez odpłatności i świadczeń stypendialnych przez obywateli państw nie należących do Unii Europejskiej i innych określonych w art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

II. ZASADY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

II. ZASADY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

§ 6

1.   Kandydaci na studia trzeciego stopnia będą klasyfikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

2.   Kandydaci na studia trzeciego stopnia będący beneficjentami programu „Diamentowy Grant” będą klasyfikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub średniej ważonej ocen uzyskanych przez kandydata w trakcie studiów (w przypadku, gdy kandydat odbywa jednolite studia magisterskie) oraz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

3.   Warunki (w tym szczegółowe zasady ustalania wyniku rozmowy kwalifikacyjnej) oraz zakres rozmowy kwalifikacyjnej określi dziekan wydziału prowadzącego studia i poda do wiadomości do dnia 30 kwietnia 2018 r.

III. ZASADY KLASYFIKACJI

III. ZASADY KLASYFIKACJI

§ 7

Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

s = d + r

d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, a w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia,

r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100

1.  Przeliczenie oceny z dyplomu ukończenia studiów będzie dokonywane zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

1.1.   W przypadku skali ocen zawierającej sześć poziomów:

poziom w skali ocen ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów d - liczba punktów
najwyższy celujący lub równorzędny 100
  bardzo dobry lub równorzędny 92
  ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równorzędny 84
  dobry lub równorzędny 76
  dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny lub równorzędny 68
najniższy pozytywny dostateczny lub równorzędny 60

 

 

 

 

 

 

 

1.2.   W przypadku skali ocen zawierającej pięć poziomów:

poziom w skali ocen ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów d - liczba punktów
najwyższy bardzo dobry lub równorzędny 100
  ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równorzędny 90
  dobry lub równorzędny 80
  dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny lub równorzędny 70
najniższy pozytywny dostateczny lub równorzędny 60

1.3.   W przypadku, gdy skala ocen obowiązująca w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła, różni się od podanych wyżej, wartość liczbowa d obliczona będzie w niżej podany sposób:

d = k×100

k = iloraz oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przez maksymalną ocenę obowiązującą w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła.

1.4.   W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant”, odbywających jednolite studia magisterskie, wartość liczbowa d obliczona będzie w niżej podany sposób:

d = k×100

k = iloraz średniej ważonej ocen uzyskanych w trakcie odbywanych  jednolitych studiów magisterskich przez maksymalną ocenę obowiązującą w szkole wyższej, w której studiuje kandydat.

2. Dziekan wydziału prowadzącego studia określa czy wymagane jest, aby kandydat, przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej, przedstawił zgodę kierownika jednostki organizacyjnej (instytutu, katedry, zakładu) na wykonywanie w tej jednostce proponowanej przez kandydata pracy doktorskiej.

Na wynik rozmowy kwalifikacyjnej (r) składają się oceny w trzech kategoriach:

  • ocena dotychczasowych osiągnięć i dorobku naukowego kandydata - liczba całkowita z przedziału 0-40, beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje ocenę maksymalną w tej kategorii,
  • ocena zainteresowań naukowych i proponowanego przez kandydata zakresu badań - liczba całkowita z przedziału 0-40, beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje ocenę maksymalną w tej kategorii,
  • ocena kompetencji językowych kandydata - liczba całkowita z przedziału 0-20.

Końcowy wynik rozmowy kwalifikacyjnej (r) jest równy sumie punktów uzyskanych w trzech wyżej wymienionych kategoriach o ile ocena w każdej z tych kategorii jest różna od zera, w przeciwnym przypadku wynik rozmowy kwalifikacyjnej jest równy zeru.

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali ocenę różną od zera.

Za bardzo dobry wynik postępowania rekrutacyjnego uznaje się łączną sumę punktów większą lub równą 150 pkt.

§ 8

1.   Rekrutację na studia trzeciego stopnia w Politechnice Łódzkiej przeprowadzają Komisje Rekrutacyjne do spraw Studiów Doktoranckich powoływane przez dziekanów wydziałów, na których prowadzone są te studia. Harmonogramy postępowania kwalifikacyjnego zostaną ustalone na poszczególnych wydziałach i zatwierdzone przez Prorektora ds. Kształcenia do dnia 9 maja 2018 r.

2.   Skład i zadania komisji rekrutacyjnych wymienionych w ust. 1 określa dziekan.

§ 9

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia trzeciego stopnia określi dziekan wydziału prowadzącego studia i poda do wiadomości do dnia 30 kwietnia 2018 r.

§ 10

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego i listy przyjęć ogłaszają przewodniczący Komisji Rekrutacyjnych do spraw Studiów Doktoranckich.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2018 r.

 

 

Poznaj nasz kampus