STRONA GŁÓWNA

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia  na poziomie magisterskim, łączą wiedzę z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk technicznych. Realizowany program zapewnia wysoki poziom kształcenia studentów i jest nowoczesną ofertą dydaktyczną uwzględniającą potrzeby otoczenia.

Dobrane treści programowe na poszczególnych specjalnościach mają za zadanie:

 • wykreować w absolwentach kompleksowe spojrzenie na organizację systemów produkcyjnych we współczesnych realiach gospodarczych,
 • przygotować wysoko wykwalifikowane kadry zdolne do twórczego i aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym i społecznym w dobie gospodarki opartej na wiedzy,
 • wykształcenie umiejętności dostosowywania sposobu zarządzania systemami produkcyjnymi oraz łańcuchami dostaw do aktualnych trendów, takich jak Industry 4.0, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ),
 • angażowanie studentów w proces zbierania danych w przedsiębiorstwach oraz innych instytucjach, w celu dokonania odpowiednich analiz niezbędnych do realizacji prowadzonych projektów biznesowych i badań naukowych,
 • wykształcenie w absolwentach umiejętności wykorzystywania nowoczesnych metod i technik służących dokonywaniu analizy i oceny zasobów wewnętrznych oraz opracowywaniu strategii działania i rozwoju przedsiębiorstwa, w szczególności strategii zarządzania produkcją i usługami oraz kosztami procesów realizacyjnych,
 • przygotowanie absolwentów do podejmowania prac z zakresu analiz i opracowań organizacyjnych, technicznych, konstrukcyjnych i projektowania procesów produkcyjnych, do pełnienia funkcji organizatorskich na wszystkich szczeblach  zarządzania przedsiębiorstwem, podejmowania  zadań menedżerskich w działalności produkcyjnej, usługowej, doradczej, projektowej, badawczej itp.

Studenci kształceni są w oparciu o międzynarodowe i krajowe wzorce pozwalające na wykształcenie umiejętności korzystania z wiedzy, samodzielnego zdobywania i selekcji informacji, prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,  pracy w grupie oraz organizowania i kierowania pracą zespołu, a także przekonywania, negocjowania, komunikowania się i prezentacji w formie ustnej oraz przy użyciu nowoczesnych środków audiowizualnych.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukową realizującą swoje badania w ścisłym powiązaniu z praktyką gospodarczą, a studenci włączani są w realizację prowadzonych na uczelni badań związanych z transferem nowoczesnej wiedzy oraz wspólne publikacje naukowe posiadające interdyscyplinarny charakter. Przedstawiona oferta edukacyjna konsultowana była z zewnętrznymi i wewnętrznymi interesariuszami zgodnie z przyjętą na PŁ polityką jakości kształcenia.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu:

 • organizacji systemów produkcyjnych,
 • analizy danych w systemach produkcyjnych,
 • systemów wspomagania decyzji,
 • symulacji i prognozowania,
 • zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania,
 • narzędzi Industry 4.0,
 • zarządzania wiedzą,
 • zarządzania środowiskowego,
 • współczesnych koncepcji i modeli w zarządzaniu łańcuchami dostaw,
 • projektowania opakowań,
 • metodologii badań naukowych i projektowania,
 • psychologicznych uwarunkowań zarządzania,
 • społecznej odpowiedzialność biznesu,
 • etyki w biznesie.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej www.programy.p.lodz.pl.

 

Specjalności: 
 • zarządzanie systemem produkcyjnym w dobie INDUSTRY 4.0
 • produkty i procesy  w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ)
 • zarządzanie jakością i logistyką w łańcuchach dostaw
Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 2 lata

Studia niestacjonarne: 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci przygotowani są do  podjęcia pracy w różnych pionach produkcyjnych. Posiadają kompetencje niezbędne do udziału w realizacji oraz wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych. Są przygotowani do analizy różnych zbiorów danych wykorzystywanych do oceny procesów wytwórczych, logistycznych i jakościowych. Ponadto mogą kierować zespołami pracowniczymi. Z powodzeniem poprowadzą własną firmę produkcyjną, usługową, czy też produkcyjno-handlową.

Absolwenci są osobami zdolnymi do podjęcia studiów III stopnia, potrafią samodzielnie planować proces badawczy, dobierać odpowiednie metody i narzędzia do podejmowanych obszarów badawczych w analizie i ocenie systemów produkcyjnych. W oparciu o przeprowadzone analizy i wnioskowanie, są zdolni do opracowywania kierunków działań i innowacyjnych rozwiązań dla badanych procesów.

Polski

Poznaj nasz kampus