STRONA GŁÓWNA

Transport

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studenci tego kierunku poszerzają i pogłębiają  wiedzę w zakresie sterowania i zarządzania w systemach transportu, w tym wiedzę na temat metod i narzędzi stosowanych w procesach sterowania ruchem. Ponadto uczą się m.in. analizy niezawodności i bezpieczeństwa systemów technicznych w transporcie, ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości zorientowanej na eksploatację środków transportu i usługi transportowe. Zdobywają wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie transportu i mechaniki, elektrotechniki z elektroniką i logistyki.

Studenci zdobywają umiejętności m.in. formułowania specyfikacji projektowej złożonego układu lub systemu transportowego, z uwzględnieniem aspektów prawnych, w tym ochrony własności intelektualnej, oraz innych aspektów pozatechnicznych, takich jak oddziaływanie na otoczenie (poziom hałasu itp.), korzystając m.in. z norm regulujących działanie środków transportu i systemów transportowych.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

 1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent z tytułem magistra inżyniera kierunku "transport" jest przygotowany do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego;  zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu;  jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, transportu szynowego i lotniczego oraz zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych.  Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).  Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności  inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych a także gruntowne wykształcenie w zakresie nauk podstawowych, zaawansowanych technik informatycznych i systemów sterowania. Jest przygotowany do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem; organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi; pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu.

Polski

Poznaj nasz kampus