STRONA GŁÓWNA

Electronic and Telecommunication Engineering

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

Studia prowadzone są w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Program ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING  realizowany jest całkowicie w języku angielskim. Zasadniczym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w zaawansowaną wiedzę z zakresu kierunku studiów (elektronika, telekomunikacja, teleinformatyka), ze zwróceniem uwagi na obecny stan i trendy rozwojowe w tych dziedzinach.

Zawartość przedmiotów kierunkowych dobrano tak, aby każdy absolwent uzyskał wiadomości i umiejętności dające się bezpośrednio wykorzystać w specjalistycznej działalności inżynierskiej, typowej dla obecnego rynku pracy oraz działalności naukowo-badawczej. Szczególny nacisk położony jest na przygotowanie w zakresie analizy i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, techniki mikroprocesorowej (w tym oprogramowania) i optoelektroniki oraz wdrażania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Studenci zdobywają również wiedzę i umiejętności pozwalające na dalsze kształcenie się na studiach III stopnia. Studenci uczą się korzystania z wiedzy oraz samodzielnego zdobywania, weryfikacji i selekcji informacji z różnych źródeł, w tym źródeł elektronicznych.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

  • Electrical Circuits
  • Programming and Data Structures
  • Signals and Systems
  • Semiconductor Devices
  • Wireless Communication
  • Digital Systems 
  • Electronic Circuits
  • Signal Processing

 

Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu współczesnej elektroniki i telekomunikacji oraz informatyki, a także wiedzę z zakresu organizacji pracy zespołowej. Ma kwalifikacje wystarczające do wykonywania prac inżynierskich w firmach o profilu elektronicznym, telekomunikacyjnym, teleinformatycznym, a także informatycznym, w tym prac badawczo-rozwojowych. Może podjąć pracę na stanowiskach przygotowania i obsługi produkcji oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych.

Dzięki ukończeniu studiów prowadzonych całkowicie w języku angielskim, absolwent programu Electronic and Telecommunication Engineering, ma szczególnie ułatwione funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym. Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy a także "uczenia się przez całe życie" (Lifelong Learning). Potrafi zaplanować swój rozwój zawodowy, może też podjąć studia III stopnia.

Polski

Poznaj nasz kampus