75lat.p.lodz.pl
STRONA GŁÓWNA

Sieci i instalacje w inżynierii środowiska

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Zasadniczym celem kształcenia na studiach II stopnia jest poszerzenie wiedzy zdobytej podczas studiów inżynierskich, co umożliwi rozwój umiejętności zawodowych studenta, niezbędnych zwłaszcza do prowadzenia prac koncepcyjnych, eksperckich i naukowo-badawczych.

Studia rozwijają zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu sieci i instalacji budowlanych w inżynierii środowiska, a w szczególności:

 • modernizacji i zapewnienia niezawodności działania sieci i uzbrojenia terenu,
 • zastosowania odnawialnych źródeł energii (m.in. energii słonecznej, geotermalnej i biomasy) i alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę (szara woda, wody opadowe),
 • zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci i instalacji budowlanych w warunkach rozwoju i przekształceń obszarów zurbanizowanych, wzrostu oczekiwań społecznych i zmian klimatu (m.in. systemy gospodarowania wodami opadowymi, w tym z wykorzystaniem zielonej infrastruktury, systemy klimatyzacji zapewniające optymalne parametry komfortu cieplnego),
 • monitoringu środowiska, m.in. z wykorzystaniem technologii on-line oraz bezzałogowych statków powietrznych (dronów) do kontroli jakości powietrza,
 • nowoczesnych systemów kontroli, pomiarów i sterowania w instalacjach budowlanych,
 • audytów, charakterystyk i świadectw energetycznych budynków,
 • modelowania i optymalizacji systemów stosowanych w inżynierii lądowej/środowiska z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego (m.in. SWMM, EPANET, AutoCAD, QGIS, Audytor OZC i CO, NormaPRO, Therm, EnergyPlus, Arcadia-Thermo, Arcadia-BIM).

Studenci, w wyżej wymienionym zakresie, zdobywają także praktyczne umiejętności dzięki wykonywaniu szeregu projektów oraz badań i pomiarów inżynierskich przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych i/lub terenowych, a także w wyniku odbywania wizyt i praktyk w specjalistycznych przedsiębiorstwach i obiektach komunalnych. Wykonują także projekty i opracowania we współpracy ze studentami z kierunków architektura i budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM (Building Information Modeling), co pozwala im na kompleksowe przygotowanie do realizacji zadań projektowych i inwestycyjnych w przyszłej pracy zawodowej.

Powiązanie tego kierunku studiów z budownictwem, architekturą i planowaniem przestrzennym w zasadniczy sposób odróżnia profil kształcenia studenta od podobnych kierunków realizowanych w innych uczelniach/jednostkach, a zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na ubieganie się o uprawnienia zawodowe w pełnym zakresie zarówno przy kierowaniu robotami budowlanymi, jak i projektowaniu.

Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

1,5 roku (stacjonarne)

2 lata (niestacjonarne) 

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent kierunku sieci i instalacje w inżynierii środowiska posiada poszerzone kompetencje w zakresie planowania, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci i instalacji: ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych i przeciwpożarowych oraz systemów oczyszczania wody, ścieków i powietrza, a także instalacji i obiektów gospodarki odpadami. Jest również przygotowany do wykonywania i koordynowania prac badawczych, a także ma podstawową wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów prawnych i administracyjnych w zarządzaniu środowiskiem.

Jest poszukiwanym pracownikiem w:

 • biurach projektowych,
 • firmach wykonawczych,
 • jednostkach zajmujących się eksploatacją obiektów,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się: ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych,
 • urzędach administracji samorządowej i państwowej związanych z ochroną środowiska,
 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach analitycznych.

Ukończenie studiów II stopnia i uzyskanie tytułu magistra jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń przy projektowaniu oraz kierowaniu robotami budowlanymi we wskazanym zakresie. Absolwent będzie mógł pełnić funkcję Projektanta i/lub Kierownika budowy i/lub Inspektora Nadzoru, a są to funkcje wymagające wysoko specjalistycznych kompetencji zawodowych.

Absolwent studiów II stopnia jest również przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

Polski

Poznaj nasz kampus