75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Sieci i instalacje w inżynierii środowiska

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie przyszłego inżyniera do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci i instalacji: ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych oraz systemów oczyszczania wody, ścieków i powietrza, a także instalacji i obiektów gospodarki odpadami.

W szczególności student uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych zapewniających bezpieczeństwo funkcjonowania obiektów i komfort użytkowników, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
  • nowoczesnych technologii stosowanych w ochronie środowiska, przede wszystkim wody i powietrza,
  • zrównoważonych systemów zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania ścieków i odpadów oraz systemów ciepłowniczych,
  • komputerowych metod projektowania sieci i instalacji budowlanych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (m.in. SWMM, EPANET, AutoCAD, Arcadia-Start, Arcadia-InteliCAD, QGIS, Audytor OZC i CO, Instaltherm HCR i OZC, Arcadia-Thermo, NormaPRO) oraz systemu Building Information Modeling (Arcadia-BIM).

Studenci, w wyżej wymienionym zakresie, zdobywają także praktyczne umiejętności dzięki wykonywaniu szeregu projektów oraz badań i pomiarów inżynierskich przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych i/lub terenowych, a także w wyniku odbywania wizyt i praktyk w specjalistycznych przedsiębiorstwach i obiektach komunalnych. Wykonują także projekty i opracowania we współpracy ze studentami z kierunków architektura i budownictwo, m.in. z wykorzystaniem metod PBL (Problem Based Learning), co pozwala im na przygotowanie do realizacji zadań projektowych i inwestycyjnych w przyszłej pracy zawodowej.

Powiązanie tego kierunku studiów z budownictwem, architekturą i planowaniem przestrzennym w zasadniczy sposób odróżnia profil kształcenia studenta od podobnych kierunków realizowanych w innych uczelniach/jednostkach.

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

3,5 roku (stacjonarne)

4 lata (niestacjonarne)

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent kierunku sieci i instalacje w inżynierii środowiska jest przygotowany do projektowania, realizacji i eksploatacji obiektów i urządzeń ochrony środowiska w budynkach i na terenach jednostek osadniczych, w tym z zakresu infrastruktury technicznej. W trakcie studiów student uzyskuje kwalifikacje niezbędne do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych a także podejmowania decyzji ekonomicznych i organizacyjnych.

Ukończenie tego kierunku jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w nieograniczonym i ograniczonym zakresie przy kierowaniu robotami budowlanymi, a w ograniczonym zakresie przy projektowaniu.

Zdobyte kwalifikacje umożliwią absolwentom podjęcie pracy w: biurach projektów, przedsiębiorstwach instalacyjnych wykonawczych i eksploatacyjnych, służbach komunalnych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz specjalistycznych przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych itp. Dają także podstawę do tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.

Polski

Poznaj nasz kampus