STRONA GŁÓWNA

Zasady kwalifikacji na studia pierwszego stopnia

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia kwalifikowani są na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości lub równoważnym uzyskanym poza polskim systemem oświaty, uzyskanych na egzaminie końcowym z przedmiotów obowiązujących przy kwalifikacji na dany kierunek studiów, a w przypadku aplikacji na kierunek architektura, inżynieria wzornictwa przemysłowego lub wzornictwo również wyniki sprawdzianu z rysunku odręcznego przeprowadzanego w PŁ.

 

Procedura postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia realizowane jest w następujących krokach:

1)   kandydat zakłada indywidualne konto w internetowym portalu kandydata dostępnym na stronie: rekrutacja.p.lodz.pl;

2)   kandydat uzupełnia wymagane dane osobowe i teleadresowe oraz udostępnia Politechnice Łódzkiej wyniki ze świadectwa dojrzałości lub dyplomu lub innych dokumentów, potwierdzających uprawnienie do przyjęcia na studia i pozwalających ustalić wyniki postępowania kwalifikacyjnego w przypadku studiów pierwszego stopnia;

3)   kandydat dołącza aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych;

4)   kandydat składa skany wymaganych dokumentów, jeśli takie są wymagane. Dokumenty te są weryfikowane pod względem formalnym. Brak skanów dokumentów, bądź błędy formalne i nieusunięcie ich w terminie określonym w harmonogramie, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;

5)   kandydat dokonuje wyboru kierunków, na które chce aplikować;

6)   kandydat wnosi terminowo opłatę rekrutacyjną. Niewniesienie opłaty rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;

7)   kandydat akceptuje warunki postępowania kwalifikacyjnego, w tym:

a)    oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki i tryb postępowania kwalifikacyjnego na studia w Politechnice Łódzkiej,

b)   oświadcza, że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,

c)   oświadcza, że znany jest mu harmonogram rekrutacji oraz wymagane dokumenty,

d)  przyjmuje do wiadomości, że postępowanie kwalifikacyjne na studia jest przeprowadzane na podstawie danych, przekazywanych drogą elektroniczną oraz bierze pełną odpowiedzialność za przekazanie w portalu kandydata danych niepełnych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki, w tym możliwe w takiej sytuacji skreślenie z listy studentów lub odmowa przyjęcia;

e)  przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje dotyczące rekrutacji są przekazywane kandydatom za pośrednictwem portalu kandydata lub strony internetowej rekrutacji (https://rekrutacja.p.lodz.pl), pełniących  funkcję informatora dla kandydatów. Kandydat zobowiązany jest do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych na konto kandydata w portalu kandydata oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku,

 

Kandydat, jeśli go to dotyczy, bierze udział w wyznaczonych sprawdzianach uzdolnień plastycznych lub egzaminach wstępnych w terminie, godzinie i miejscu wskazanym w portalu kandydata.

Po terminie kwalifikacji kandydat otrzymuje na swoje konto w portalu kandydata, informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, znalezieniu się na liście rezerwowej lub niezakwalifikowaniu się w ramach każdego z zadeklarowanych kierunków.

Kandydat decyduje, który kierunek wybiera, z kierunków na które się zakwalifikował. Dla wybranego kierunku drukuje podanie o przyjęcie na studia. Wybór danego kierunku jest równoznaczny z rezygnacją aplikowania na pozostałe kierunki, bez względu na jakiej liście się znajduje na pozostałych kierunkach.

Kandydat w terminach wskazanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego, a także w portalu kandydata otrzymuje informacje o miejscu oraz terminie, w których należy dostarczyć wymagane dokumenty.

W przypadku obywateli zagranicznych Sekcja Mobilności Studenckiej w Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej weryfikuje:

  • tożsamość kandydata na podstawie dokumentu tożsamości lub paszportu;
  • kompletność dostarczonych przez kandydata dokumentów i ich zgodność z danymi, wpisanymi przez kandydata do portalu kandydata

W przypadku poprawnej weryfikacji cudzoziemca decyzję o przyjęciu wydaje Rektor.

W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, Rektor w przypadku obywateli zagranicznych, w zależności od rodzaju i zakresu ujawnionych nieprawidłowości, może wydać decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

W przypadku Matury Międzynarodowej IB, Matury Europejskiej EB, dokumentów z innych systemów oświaty, w przypadku gdy nie można dostarczyć oryginałów (nie zostały wydane) w dniach określonych harmonogramem, wydaje się warunkowy wpis na listę studentów lub warunkową decyzję o przyjęciu na studia. Oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem roku akademickiego. Niedostarczenie oryginałów dokumentów powoduje wydanie przez organ decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o przyjęciu na studia.

Po upływie terminu określonego w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego, następuje aktualizacja list zakwalifikowanych i list rezerwowych, po których następuje ponownie przyjmowanie dokumentów od kandydatów i ich weryfikacja w terminach określonych w harmonogramie.

Kandydat niepełnoletni wraz z wymaganymi dokumentami musi przedstawić pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na studiowanie przez kandydata na wybranym kierunku Politechniki Łódzkiej. Obecność przedstawiciela ustawowego przy składaniu przez kandydata dokumentów jest wymagana. W przypadku, gdy przedstawiciel ustawowy nie jest obecny podczas składania dokumentów, konieczne jest przedstawienie tej zgody w formie notarialnej. Przy składaniu dokumentów kandydat zobowiązany jest okazać kopię dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela ustawowego.

W czynnościach związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym kandydata może reprezentować pełnomocnik, który podczas dokonywania tych czynności każdorazowo okazuje pełnomocnictwo, opatrzone podpisem notarialnie poświadczonym bądź pełnomocnictwo notarialne oraz legitymuje się swoim dowodem osobistym lub paszportem. Przy składaniu dokumentów, pełnomocnik zobowiązany jest okazać kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata.

Kandydatom z niepełnosprawnością zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do ich indywidualnych potrzeb. Biuro ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych ustala formę pomocy w procesie rekrutacji indywidualnie dla każdego kandydata z niepełnosprawnością.

Zasady kwalifikacji

Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia dla kandydatów zagranicznych, którzy uzyskali dokumenty poza polskim system oświaty są:

1)   wyniki z egzaminu równoważnego polskiemu egzaminowi maturalnemu;
2)   wyniki kształcenia potwierdzone świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem;

Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia dla kandydatów zagranicznych, którzy uzyskali dokumenty w polskim systemie oświaty są:

1)   wyniki z części pisemnych egzaminu dojrzałości;
2)   wyniki z części pisemnych egzaminu maturalnego;

 

Rekrutacja krok po kroku

Krok 1. Zarejestruj się w portalu rekrutacyjnym  
Krok 2. Wybierz stopień studiów i kierunki.
Krok 3. Wpisz wyniki z egzaminu oraz dołącz skany dokumentów.
Krok 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej.
Krok 5. Sprawdź listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
Krok 6. Złóż dokumenty w Sekcji Mobilności Studenckiej (ul. Żwirki 36, 90-539 Łódź).

  • Kandydat na studia pierwszego stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na maksymalnie cztery kierunki studiów, na które będzie prowadzona odrębna kwalifikacja ale może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów.
  • Każda rejestracja jest niezależna i wiąże się z koniecznością wniesienia osobnej opłaty rekrutacyjnej.
  • Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów, nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub, który ukończyła na tym samym wydziale Politechniki Łódzkiej w ramach tego samego stopnia.
  • Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej jest liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, na podstawie której sporządzane są listy rankingowe kandydatów.
  • Miejsca zwolnione przez kandydatów, którzy nie dostarczyli wymaganego kompletu dokumentów lub zrezygnowali z podjęcia studiów, wypełnia się kandydatami z list rezerwowych.

Poniżej możesz sprawdzić jak zostaną przeliczone Twoje wyniki z egzaminu. Wystarczy, że wybierzesz egzamin, który zdawałeś/zdawałaś.

Egzamin maturalny (tzw. nowa matura)

Jeśli chcesz aplikować na podstawie egzaminu maturalnego, wyniki egzaminu zostaną przeliczone na punkty (LP) zgodnie z poniższymi zasadami:

kierunki prowadzone w języku polskim (inne niż architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego)

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy                             (1)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;

LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki;

LPjęzyk_obcyliczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego;

LPdodatkowy – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego, branego pod uwagę dla danego kierunku zgodnie ze spisem w zakładce "Przedmioty kwalifikacyjne i uznawane dyplomy zawodowe";

k = 0,5 dla poziomu podstawowego;

k = 1 dla poziomu rozszerzonego;

kjęzyk_obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego;

kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego;

kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego.

 

► kierunki: architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego w języku polskim

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy + LPuzdolnień plastycznych                              (2)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;

LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki;

LPjęzyk_obcy – liczba punktów (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego;

LPdodatkowy – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku zgodnie ze spisem w zakładce "Przedmioty kwalifikacyjne i uznawane dyplomy zawodowe";

LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych;

k = 0,5 dla poziomu podstawowego;

k =1 dla poziomu rozszerzonego;

kjęzyk_obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego;

kjęzyk_obcy =1 dla poziomu rozszerzonego;

kjęzyk_obcy =1,5 dla poziomu dwujęzycznego.

 

kierunki prowadzone w języku angielskim i/lub francuskim

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy  + 2 * kjęzyk_obcy2 * LPdrugi język_obcy + LPuzdolnień_plastycznych                             (3)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;

LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki;

LPjęzyk_obcyliczba punków (%) uzyskanych z języka obcego wykładowego dla danego kierunku (poziom rozszerzony lub dwujęzyczny);

LPdodatkowy – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku zgodnie ze spisem w zakładce "Przedmioty kwalifikacyjne i uznawane dyplomy zawodowe";

LPdrugi język_obcyliczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego, innego niż LPjęzyk_obcy;

LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych w przypadku zdawania sprawdzianu na kierunek architektura; 0 dla pozostałych kierunków;

k = 0,5 dla poziomu podstawowego;

k =1 dla poziomu rozszerzonego;

kjęzyk_obcy =1 dla poziomu rozszerzonego;

kjęzyk_obcy =1,5 dla poziomu dwujęzycznego;

kjęzyk_obcy2 = 0,5 dla poziomu podstawowego;

kjęzyk_obcy2 =1 dla poziomu rozszerzonego;

kjęzyk_obcy2 =1,5 dla poziomu dwujęzycznego.

Matura Międzynarodowa (International Baccalaureate, IB)

Jeśli chcesz aplikować na podstawie Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate, IB), wyniki egzaminu zostaną przeliczone na punkty zgodnie z poniższymi zasadami:

LPprzedmiot = 50 + 50 * [(Oprzedmiot - Omin) / (Omax - Omin)]

gdzie:

LPprzedmiot – liczba punktów po przeliczeniu z kwalifikowanego przedmiotu (spis przedmiotów w zakładce "Przedmioty kwalifikacyjne i uznawane dyplomy zawodowe") wstawiona odpowiednio do wzoru (1), (2) lub (3);

Oprzedmiot – ocena z danego przedmiotu uzyskana przez kandydata pod warunkiem, że jest większa lub równa Omin;

Omin – najniższa ocena pozytywna w danej skali ocen, tj. ocena 2;

Omax – najwyższa ocena pozytywna w danej skali ocen, tj. ocena 7;

k =1 dla poziomu podstawowego SL we wzorach (1), (2) lub (3);

k =1,5 dla poziomu rozszerzonego HL we wzorach (1), (2) lub (3).

 

Wzory (1), (2), (3) znajdziesz w zakładce "Egzamin maturalny (tzw. nowa matura)".

Matura Europejska (European Baccalaureate, EB)

Jeśli chcesz aplikować na podstawie Matury Europejskiej (European Baccalaureate, EB), wyniki egzaminu zostaną przeliczone na punkty zgodnie z poniższymi zasadami:

LPprzedmiot = 50 + 50 * [(Oprzedmiot - Omin) / (Omax - Omin)]            

gdzie:

LPprzedmiot – liczba punktów po przeliczeniu z kwalifikowanego przedmiotu (spis przedmiotów w zakładce "Przedmioty kwalifikacyjne i uznawane dyplomy zawodowe") wstawiona odpowiednio do wzoru (1), (2) lub (3);

Oprzedmiot – ocena z danego przedmiotu uzyskana przez kandydata pod warunkiem, że jest większa lub równa Omin;

Omin – najniższa ocena pozytywna w danej skali ocen, tj.; przed 2021 r. ocena 5, po 2021 r. ocena 4;

Omax – najwyższa ocena pozytywna w danej skali ocen, tj. ocena 10;

k = 1 dla poziomu podstawowego (liczba godzin dla przedmiotu od 2-3) we wzorach (1), (2) lub (3);

k = 1,5 dla poziomu rozszerzonego (liczba godzin dla przedmiotu od 4-5) we wzorach (1), (2) lub (3).

 

Wzory (1), (2), (3) znajdziesz w zakładce "Egzamin maturalny (tzw. nowa matura)".

Egzamin dojrzałości (tzw. stara matura)

Jeśli chcesz aplikować na podstawie egzaminu dojrzałości (stara matura), wyniki egzaminu zostaną przeliczone na punkty zgodnie z poniższymi zasadami:

LPprzedmiot = 30 + 70 * [(Oprzedmiot - Omin) / (Omax - Omin)]

gdzie:

LPprzedmiot – liczba punktów po przeliczeniu z kwalifikowanego przedmiotu (spis przedmiotów w zakładce "Przedmioty kwalifikacyjne i uznawane dyplomy zawodowe") wstawiona odpowiednio do wzoru (1), (2) lub (3);

Oprzedmiot – ocena z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości pod warunkiem, że jest większa lub równa Omin;

Omin – najniższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo;

Omax – najwyższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo;

k =0,5 dla ocen ze świadectwa dojrzałości albo świadectwa ukończenia szkoły średniej we wzorach (1), (2) lub (3);

k =1 dla ocen z egzaminu dojrzałości we wzorach (1), (2) lub (3).

 

Wzory (1), (2), (3) znajdziesz w zakładce "Egzamin maturalny (tzw. nowa matura)".

Świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik uzyskany poza polskim systemem oświaty

Jeśli chcesz aplikować na podstawie innego dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty, wyniki egzaminu zostaną przeliczone na punkty zgodnie z poniższymi zasadami:

LPprzedmiot = 30 + 70 * [(Oprzedmiot - Omin) / (Omax - Omin)]            

gdzie:

LPprzedmiot – liczba punktów po przeliczeniu z kwalifikowanego przedmiotu (spis przedmiotów w zakładce "Przedmioty kwalifikacyjne i uznawane dyplomy zawodowe") wstawione odpowiednio do wzoru (1), (2) lub (3);

Oprzedmiot – ocena z danego przedmiotu na świadectwie egzaminu dojrzałości lub dokumencie równoważnym pod warunkiem, że jest większa lub równa Omin;

Omin – najniższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo;

Omax – najwyższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo;

wskaźniki k, kjęzyk_obcy, kjęzyk_obcy2 we wzorach (1), (2) lub (3) rozpatrywane są indywidualnie w zależności od systemu oświaty.

Wzory (1), (2), (3) znajdziesz w zakładce "Egzamin maturalny (tzw. nowa matura)".

 

Poniżej znajdziesz listę kierunków oraz przedmiotów kwalifikacyjnych i uznawanych dyplomów zawodowych, które są uwzględniane podczas rekrutacji.

Przedmioty kwalifikacyjne oraz uznawane dyplomy zawodowe - studia w języku polskim

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Kierunek Przedmioty kwalifikacyjne
Przedmioty obowiązkowe Przedmioty dodatkowe Wykaz uznawanych dyplomów zawodowów, kod i nazwa zawodu
aktuariat i analiza finansowa ■ matematyka  ■   język obcy     
analityka chemiczna ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  lub dyplom zawodowy 311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
325511 technik ochrony środowiska
architektura  ■ matematyka  ■   język obcy  ■  sprawdzian uzdolnień plastycznych  ■ dyplom zawodowy 311210 technik renowacji elementów architektury
314202 technik architektury krajobrazu
automatyka i robotyka ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub informatyka lub dyplom zawodowy 311303 technik elektryk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311413 technik robotyk
311504 technik mechanik
311909 technik automatyk
315317 technik mechanik lotniczy
351203 technik informatyk
351406 technik programista
automatyka i sterowanie robotów ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy 311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
352203 technik telekomunikacji
biogospodarka ■ matematyka ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
314403 technik technologii żywności
325511 technik ochrony środowiska

biotechnologia ■ matematyka ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy 311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
314403 technik technologii żywności
budownictwo ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311104 technik geodeta
311204 technik budownictwa
311205 technik budownictwa wodnego
311216 technik budowy dróg
311220 technik budownictwa kolejowego
311221 technik dekarstwa
311942 technik budowy jednostek pływających
351203 technik informatyk
351406 technik programista
chemia ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
325511 technik ochrony środowiska

chemia budowlana ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
325511 technik ochrony środowiska

elektronika i telekomunikacja ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy 311909 technik automatyk
311413 technik robotyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
352203 technik telekomunikacji
351103 technik teleinformatyk
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego  
351203 technik informatyk
351406 technik programista
elektrotechnika ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
352203 technik telekomunikacji

energetyka ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311303 technik elektryk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311413 technik robotyk
311504 technik mechanik
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
fizyka techniczna ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka lub dyplom zawodowy

311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
351203 technik informatyk
351406 technik programista

informatyka ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy 311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
352203 technik telekomunikacji
informatyka stosowana ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia lub informatyka lub dyplom zawodowy 311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
informatyka w ochronie środowiska ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy 311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
325511 technik ochrony środowiska
inżynieria bezpieczeństwa pracy ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  lub dyplom zawodowy 311218 technik inżynierii sanitarnej
311307 technik energetyk
311913 technik gazownictwa
inżynieria biomedyczna ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka lub dyplom zawodowy 311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
352203 technik telekomunikacji
inżynieria chemiczna i biochemiczna ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
inżynieria materiałowa ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311220 technik budownictwa kolejowego
311410 technik mechatronik
311413 technik robotyk
311504 technik mechanik
311513 technik pojazdów samochodowych
311516 technik spawalnictwa
311518 technik pojazdów kolejowych
311705 technik odlewnik
311708 technik przemysłu metalurgicznego
311909 technik automatyk
311927 technik transportu drogowego
311928 technik transportu kolejowego
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
315105 technik mechanik okrętowy
315317 technik mechanik lotniczy
inżynieria ochrony środowiska ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311208 technik inżynierii środowiska
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
325511 technik ochrony środowiska i melioracji
inżynieria środowiska w budownictwie ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311104 technik geodeta
311204 technik budownictwa
311208 technik inżynierii środowiska
311218 technik inżynierii sanitarnej
311913 technik gazownictwa
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
325511 technik ochrony środowiska i melioracji
inżynieria wzornictwa przemysłowego ■ matematyka ■   język obcy  ■  sprawdzian uzdolnień plastycznych ■  fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311219 technik robót wykończeniowych w budownictwie
311601 technik papiernictwa
311912 technik garbarz
311916 technik obuwnik
311922 technik technologii drewna
311926 technik technologii wyrobów skórzanych
311931 technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
311932 technik włókiennik
311935 technik procesów drukowania
311936 technik procesów introligatorskich
311943 technik grafiki i poligrafii cyfrowej
311946 technik stylista
311941 technik przemysłu mody
333907 technik reklamy
343105 technik fotografii i multimediów
logistyka ■ matematyka ■   język obcy    ■   fizyka lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy 311927 technik transportu drogowego
311928 technik transportu kolejowego
331403 technik ekonomista
333106 technik eksploatacji portów
333107 technik logistyk
333108 technik spedytor
522305 technik handlowiec i terminali
matematyka stosowana ■ matematyka   ■   język obcy    
mechanika i budowa maszyn ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311413 technik robotyk
311504 technik mechanik
311513 technik pojazdów samochodowych
311515 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
311516 technik spawalnictwa
311518 technik pojazdów kolejowych
311705 technik odlewnik
311708 technik przemysłu metalurgicznego
311909 technik automatyk
311940 technik urządzeń dźwigowych
311942 technik budowy jednostek pływających
315105 technik mechanik okrętowy
315317 technik mechanik lotniczy

mechatronika ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy 311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
352203 technik telekomunikacji
menedżer żywności i żywienia ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy 314403 technik technologii żywności
343404 technik żywienia i usług gastronomicznych
nanotechnologia ■ matematyka  ■ język obcy  ■ fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
325511 technik ochrony środowiska
papiernictwo i poligrafia ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia lub biologia lub dyplom zawodowy 311601 technik papiernictwa
311603 technik technologii chemicznej
311922 technik technologii drewna
311935 technik procesów drukowania (fleksografia i offset)
311936 technik procesów introligatorskich
311943 technik grafiki i poligrafii cyfrowej
314301 technik leśnik
333907 technik reklamy
343105 technik fotografii i multimediów
planowanie przestrzenne ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia lub geografia lub dyplom zawodowy 311104 technik geodeta
311204 technik budownictwa
311216 technik budowy dróg
314202 technik architektury krajobrazu
325511 technik  ochrony środowiska
systemy sterowania inteligentnymi budynkami  ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy 311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
352203 technik telekomunikacji
technologia chemiczna ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
325511 technik ochrony środowiska
technologia żywności i żywienie człowieka ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub biologia lub przdmiot zawodowy 311103 technik analityk
314403 technik technologii żywności
343404 technik żywienia i usług gastronomicznych
transport ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311220 technik budownictwa kolejowego
311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
311407 technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
311513 technik pojazdów samochodowych
311518 technik pojazdów kolejowych
311927 technik transportu drogowego
311928 technik transportu kolejowego
311940 technik urządzeń dźwigowych
311942 technik budowy jednostek pływających
315105 technik mechanik okrętowy
315317 technik mechanik lotniczy
333107 technik logistyk
333108 technik spedytor
włókiennictwo i przemysł mody ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311912 technik garbarz
311916 technik obuwnik
311926 technik technologii wyrobów skórzanych
311931 technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
311932 technik włókiennik
311941 technik przemysłu mody
311946 technik stylista
wzornictwo  ■ matematyka  ■   język obcy  ■   sprawdzian uzdolnień plastycznych  
zarządzanie ■ matematyka  ■  język obcy   ■   fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy 331403 technik ekonomista
333107 technik logistyk
522305 technik handlowiec
zarządzanie i inżynieria produkcji ■ matematyka  ■  język obcy    ■   fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy

331403 technik ekonomista
333107 technik logistyk
522305 technik handlowiec

Przedmioty kwalifikacyjne oraz uznawane dyplomy zawodowe - studia w języku obcym

Kierunki studiów przedmioty kwalifikacyjne Dyplom zawodowy, kod i nazwa zawodu
Advanced Biobased and Bioinspired Materials

■  matematyka   ■  język angielski*  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
325511 technik ochrony środowiska
architektura  (j. angielski) ■  matematyka  ■  język angielski*  ■  drugi język obcy   ■  sprawdzian uzdolnień plastycznych ■ dyplom zawodowy 311210 technik renowacji elementów architektury
314202 technik architektury krajobrazu
Biomedical Engineering and Technologies ■  matematyka  ■  język angielski*  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka lub dyplom zawodowy 311909 technik automatyk
311413 technik robotyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
352203 technik telekomunikacji
351103 technik teleinformatyk
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
351203 technik informatyk
351406 technik programista
Business and Technology ■  matematyka  ■  język angielski*  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy 331403 technik ekonomista
333107 technik logistyk
522305 technik handlowiec
Business Studies ■  matematyka  ■  język angielski*  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy 331403 technik ekonomista
333107 technik logistyk
522305 technik handlowiec
Computer Science ■  matematyka  ■  język angielski*  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
352203 technik telekomunikacji

Electronic and Telecommunication Engineering ■  matematyka  ■  język angielski*  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy 311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
351406 technik programista
352203 technik telekomunikacji
Gestion et Technologie ■  matematyka  ■  język angielski lub język francuski* ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy 331403 technik ekonomista
333107 technik logistyk
522305 technik handlowiec
Industrial Biotechnology ■  matematyka  ■  język angielski*  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy 311103 technik analityk
311603 technik technologii chemicznej
314403 technik technologii żywności
Information Technology ■  matematyka  ■  język angielski*  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia lub informatyka   
Mathematical Methods in Data Analysis ■  matematyka  ■  język angielski*  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia lub informatyka  
Mechanical Engineering ■  matematyka  ■  język angielski*  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311413 technik robotyk
311504 technik mechanik
311513 technik pojazdów samochodowych
311515 technik mechanizacji rolnictwa
311516 technik spawalnictwa
311518 technik pojazdów kolejowych
311705 technik odlewnik
311708 technik przemysłu metalurgicznego
311909 technik automatyk
311940 technik urządzeń dźwigowych
311942 technik budowy jednostek pływających
315105 technik mechanik okrętowy
315317 technik mechanik lotniczy i agrotroniki
Modelling and Data Science ■  matematyka  ■ język angielski*   ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia lub informatyka lub dyplom zawodowy 351203 technik informatyk
351406 technik programista
włókiennictwo i przemysł mody ■  matematyka  ■  język angielski*  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy 311912 technik garbarz
311916 technik obuwnik
311926 technik technologii wyrobów skórzanych
311931 technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
311932 technik włókiennik
311941 technik przemysłu mody
311946 technik stylista
 
* wymaga się zdawania na egzaminie maturalnym języka obcego wykładowego dla danego kierunku na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym

 

Jeśli na powyższej liście widzisz swój dyplom zawodowy przy kierunku, który Cię interesuje, to poniżej możesz sprawdzić jak zostanie on przeliczony.

Dyplom zawodowy

W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, liczba punktów LPdodatkowy w postępowaniu kwalifikacyjnym określana jest wzorem:

LPdodatkowy =

gdzie:

LPdodatkowy – liczba punktów z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

– liczba punktów (%) uzyskanych z części pisemnej egzaminu zawodowego dla danego zawodu dla kwalifikacji n;

liczba punktów (%) uzyskanych z części praktycznej egzaminu zawodowego dla danego zawodu dla kwalifikacji n;

n – liczba kwalifikacji przypisana dla danego zawodu.

 

 

 

Poznaj nasz kampus