STRONA GŁÓWNA

Nowe studia II stopnia - rewitalizacja miast na PŁ

rewitalizacja-nowy-kierunek

Zaczynamy rekrutację na nowy kierunek studiów - rewitalizację miast.

Jest to kierunek specyficzny, jedyny taki w Polsce, gdyż zawiera w sobie przedmioty z wielu dziedzin edukacji i wymiarów nauczania. Proces przygotowania programu kształcenia poprzedzony był badaniami i dyskusjami dotyczącymi potrzeb rynku pracy. Dzięki temu powstał interdyscyplinarny kierunek, który ma na celu nauczanie o procesie rewitalizacji w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym, środowiskowym, edukacyjnym, wychowawczym, kulturowym i technicznym.

Jednym z założonych efektów programu studiów jest spojrzenie na miasto jako niejednorodny organizm, przez pryzmat rewitalizacji i jej wielowymiarowości. Wiodące treści merytorycznie odnoszą się do obserwowanych w przestrzeni miejskiej rozmaitych procesów, począwszy od jakości życia, poprzez gospodarkę, wyposażenie techniczne, zagospodarowanie przestrzeni, budowanie tożsamości, aż po ochronę dziedzictwa kulturowego. Wymagają zatem skoncentrowania uwagi na mieście, jako jednostce osadniczej o specyficznych cechach i determinantach rozwoju.

Kształcenie w wymiarze społecznym obejmuje diagnozę, współplanowanie i przekształcanie (ożywianie) lokalnej przestrzeni w powiązaniu ze zmianami infrastrukturalnymi i ekonomicznymi. Tak zarysowane, zintegrowane działanie w rewitalizowanych obszarach miasta nie jest przedmiotem kształcenia na żadnym innym kierunku w Politechnice. Podobnie, proponowana w ramach tych studiów, koncepcja wdrażania w środowisku lokalnym działań dotyczących animacji kulturalnej, powiązanych z aspektami urbanistycznymi, ekonomicznymi i społecznymi, jest unikatowa.

Aspekt środowiskowy w programie kształcenia na rewitalizacji miast będzie rozwijany w sposób innowacyjny, tak, aby poszerzać wiedzę, umiejętności i kompetencje studenta w zakresie ekologii, oceny i ochrony środowiska przyrodniczego („przyrodnicza rewitalizacja”) w obszarach zdegradowanych oraz wykorzystania potencjału tego środowiska w procesach odnowy miast. Uwrażliwianie na te zagadnienia i nauka tworzenia przez studentów programów rewitalizacji miast jest zasadniczym celem kształcenia na rzecz środowiska miejskiego.

 

Politechnika Łódzka rekrutuje na ten kierunek od 1 czerwca do 20 września 2017 roku - w ramach rekrutacji na studia II stopnia. Studia będą trwały 5 semestrów (2,5 roku) w trybie stacjonarnym. Kandydaci na ten kierunek będą klasyfikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie studiów wyższych oraz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej. O przyjęcie na studia mogą starać się osoby posiadające tytuł inżyniera, licencjata, magistra inżyniera, magistra lub równorzędny po kierunkach w obszarze nauk technicznych, nauk społecznych, nauk ścisłych lub nauk przyrodniczych. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej jest podany na stronie internetowej.

 

Poznaj nasz kampus