STRONA GŁÓWNA

Matematyka stosowana - nowa odsłona matematyki na FTIMS

Od rozpoczynającego się w październiku roku akademickiego 2017/18 na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej będzie można studiować kierunek matematyka stosowana, a nie jak dotąd - matematykę. Zmiany dotyczą jednocześnie studiów licencjackich (I stopnia) oraz magisterskich (II stopnia).Jak podają władze Wydziału, matematyka stosowana daje wiedzę i umiejętności z zakresu dwóch obszarów kształcenia: nauk ścisłych (dyscyplina matematyka) oraz nauk technicznych (dyscyplina informatyka).

Kształcony jest matematyk praktyk, potrafiący analizować i rozwiązywać problemy z użyciem technologii informatycznych. Daje to bardzo cenne umiejętności absolwentom tego kierunku, poszukiwane na rynku pracy. Na studiach I stopnia dostępne będą 4 specjalności:

  • matematyczne metody analizy danych biznesowych
  • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
  • zastosowania matematyki w biomedycynie i ekonomii
  • zastosowania współczesnej analizy matematycznej.Nowością jest tu specjalność: zastosowania matematyki w biomedycynie i ekonomii, która daje wiedzę i umiejętności w zakresie budowy i analizy modeli procesów  w technice, ekonomii, czy biomedycynie. Po wybraniu tej specjalizacji, absolwenci będą przygotowani do pracy w placówkach badawczych i przemysłowych zajmujących się tworzeniem, analizowaniem i modyfikowaniem modeli różnorodnych procesów, np. technologicznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, społecznych i ekonomicznych, w tym z użyciem technologii informatycznych.Na studiach II stopnia, w ramach matematyki stosowanej można będzie wybrać jedną z poniższych specjalności:

  • analiza danych w biznesie i logistyce
  • matematyka z zastosowaniami
  • modelowanie matematyczne i optymalizacja
  • zarządzanie ryzykiem w finansach i ubezpieczeniach.

Dzięki przedmiotom ogólnoekonomicznym studenci opanują również zagadnienia związane z prognozowaniem w biznesie, rynkami finansowymi oraz zarządzania firmą.

Absolwenci matematyki stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie w szeroko rozumianym sektorze finansowym jako analitycy: kredytowi, giełdowi czy analitycy trendów rynkowych. Mogą pracować w zawodach specjalisty do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych, doradcy emerytalnego, analityka baz danych.Program kształcenia od 2017 r. przygotowuje do zdania egzaminu aktuarialnego w zakresie: prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki finansowej, matematyki ubezpieczeń na życie oraz pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Instytut Matematyki PŁ ubiega się o certyfikat uznawalności tych działów w ramach studiów odbytych na kierunku matematyka stosowana.Szczegółowe opisy nowych kierunków można znaleźć na stronie www.rekrutacja.p.lodz.pl/start pod nazwą matematyka stosowana. 

Poznaj nasz kampus