STRONA GŁÓWNA

Drugi etap rekrutacji na studia I stopnia

Rekrutacja_2018

Rusza drugi etap rekrutacji na studia I stopnia. Politechnika oferuje 657 miejsc na studiach stacjonarnych i 289 na studiach niestacjonarnych.

Pełna lista dostępnych kierunków i form studiów znajduje się na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/lista-kierunkow-stopnia 

 

 

Rekrutacja potrwa od 1 sierpnia i do 12 września.

Przypominamy, że kandydaci na studia I stopnia zobowiązani są do złożenie następujących dokumentów:

 • podania o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej wydrukowane z Portalu rekrutacyjnego
 • świadectwa dojrzałości
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty.

   Politechnika Łódzka honoruje jedynie oryginały świadectw dojrzałości lub ich oryginalne odpisy wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w przypadku „nowej matury” oraz odpisy wystawione przez szkołę w przypadku „starej matury”.
  • świadectwo dojrzałości uzyskane poza polskim systemem oświaty:

   ─ oryginał świadectwa zalegalizowany lub z dołączonym apostille,

   ─ zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo,

   ─ tłumaczenie na język polski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów.
 • jednej aktualnej fotografii, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto PŁ  (wymagany w przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty lub przelewu bankowego).
 • kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.

 

Student PŁ nie może być przyjęty na kierunek, na którym aktualnie studiuje.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać je pocztą na adres Sekcji Rekrutacji Politechniki Łódzkiej (ul. Radwańska 29, 90-924 Łódź) wtedy o ich przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.

Niedostarczenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

Kandydaci składają dokumenty w teczce opisanej zgodnie ze wzorem.

 

Poznaj nasz kampus