STRONA GŁÓWNA

Nanotechnologia

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Chemiczny
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Zastosowanie nanomateriałów już dawno wykroczyło poza zaawansowane technologie kosmiczne, wojskowe czy lotnicze. Coraz częściej nanomateriały polimerowe wykorzystywane są w medycynie, przemyśle motoryzacyjnym, farmaceutycznym, kosmetycznym, elektronicznym i wielu innych. Można śmiało stwierdzić, że nanoinżynieria i inżynieria molekularna staną się podstawą technologii w XXI wieku. Celem nauczania na tym kierunku jest wykształcenie inżynierów, którzy w łatwy sposób odnajdą się zarówno w różnych gałęziach przemysłu, a także jako przyszli pracownicy jednostek naukowych i badawczych. Program studiów obejmuje przedmioty dające wiedzę z zakresu inżynierii i nanomateriałów polimerowych, syntezy, przetwórstwa i modyfikacji polimerów oraz nanokompozytów polimerowych, stosowanych jako materiały konstrukcyjne, projektowania, syntezy i wytwarzania organicznych i nieorganicznych nanomateriałów funkcjonalnych do zastosowań w elektronice i medycynie.  Celem tego programu jest przygotowanie szeroko wyedukowanych specjalistów w zakresie nanotechnologii i nanomateriałów. W toku studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki, chemii i informatyki oraz nauk o materiałach (inżynierii materiałowej) ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów polimerowych. Uczą się dobierać nanomateriały do różnych zastosowań oraz zdobywają szeroką wiedzę w zakresie metod kształtowania i badania ich struktury na poziomie nanoskopowym. Poznają technologie wytwarzania i przetwórstwa materiałów oraz nanomateriałów zarówno inżynierskich, jak i funkcjonalnych, a także technologie wytwarzania i recyklingu wyrobów gotowych.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Specjalności: 
  • nanomateriały funkcjonalne
  • polimerowe materiały inżynierskie
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

 3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci nanotechnologii są przygotowani do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych. Posiadają podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle.  Osoby, które ukończą I stopień studiów kierunku Nanotechnologia będą wyposażone w kompetencje zawodowe niezbędne do pracy w laboratorium zajmującym się opracowywaniem syntezy nanomateriałów, obsługiwania aparatury i urządzeń laboratoryjnych, badania podstawowych właściwości materiałów tego typu, określenia przydatności nanomateriałów do ich konkretnego praktycznego zastosowania  oraz nadzoru nad procesami technologicznymi przebiegającymi w przemyśle chemicznym związanym z obszarem nanotechnologii. Mogą zajmować się też projektowaniem metod syntezy nowych materiałów o rozmiarach nano, odczytywaniem informacji i przygotowywaniem nowych dokumentów w inżynierskich programach graficznych, czy też wykonywaniem obliczeń w codziennej pracy inżyniera. Absolwenci nanotechnologii mogą zostać zatrudnieni na stanowisku inżyniera, projektanta lub technologa w przemyśle związanym z nanotechnologiami lub/i przemyśle chemicznym, przemyśle tworzyw sztucznych oraz pracownika laboratorium w akademickich i przemysłowych ośrodkach badawczych w kraju i za granicą.

 

Polski

Poznaj nasz kampus