75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Inżynieria zarządzania

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia na tym kierunku są o profilu praktycznym.

Program kierunku odzwierciedla cele strategiczne Politechniki Łódzkiej, z szczególnie:

  • wysoki poziom kształcenia i nowoczesną ofertę dydaktyczną – wiele przedmiotów obejmuje nowoczesne i współcześnie aktualne problemy z zakresu technik i metod wykorzystujących bazy danych, ICT, aplikacje mobilne;
  • umiędzynarodowienie– wybrane przez studentów przedmioty prowadzone będą w języku obcym oraz obowiązkowy kurs języków obcych na poziomie B2;
  • aktywne współdziałanie z otoczeniem - 6-cio miesięczne praktyki, które w znaczący sposób zwiększają udział praktyki w procesie kształcenia inżynierskiego;
  • kompetentna kadra naukowa i osiągnięcie światowych standardów w nauce – w programie przewidziano zajęcia wykorzystujące nowoczesne formy i metody kształcenia: Design Thinking, Problem Based Learning, Case-Teaching, e-learning.

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku inżynieria zarządzania jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu tworzenia, modyfikacji, implementacji i utrzymania efektywnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, z wykorzystaniem interdyscyplinarnej wiedzy. Dodatkowo program kształcenia umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2.

Program studiów zapewnia przygotowanie inżynierskie w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, materiałoznawstwa, grafiki inżynierskiej, mechaniki i inżynierii środowiska. Właściwe proporcje wiedzy i umiejętności z obszaru nauk technicznych oraz nauk społecznych (z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, prawa, marketingu i wspomagania komputerowego) kształtują sylwetkę nowoczesnego inżyniera menedżera.

Program kształcenia jest permanentnie optymalizowany na skutek badań prowadzonych przez Biuro Karier Politechniki Łódzkiej oraz licznych dyskusji na spotkaniach pomiędzy pracownikami Politechniki Łódzkiej z przedstawicielami biznesu.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

Specjalności: 
  • inżynieria zarządzania małym przedsiębiorstwem
  • inżynieria zarządzania w sektorze publicznym
  • zarządzanie korporacyjne
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 4 lata

Studia niestacjonarne: 4 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i specjalistycznych na różnych szczeblach zarządzania. Kształcenie w ramach trzech specjalności, pozwala absolwentowi skutecznie budować karierę zawodową w sektorze małych przedsiębiorstw, międzynarodowych korporacji oraz administracji publicznej. Ze względu na interdyscyplinarny charakter wykształcenia łatwo podejmują współpracę z konstruktorami, technologami, ekonomistami, informatykami i innymi specjalistami, aktywnie funkcjonują w zespołach projektowych, zarówno w organizacjach gospodarczych, jak i sektora publicznego.

Tak przygotowany absolwent, może podejmować studia na wyższym poziomie kształcenia, zarówno pogłębiając wiedzę i umiejętności w ramach kierunków pokrewnych jak i wykorzystać posiadane kwalifikacje i umiejętności w praktyce gospodarczej.

Polski

Poznaj nasz kampus