STRONA GŁÓWNA

Inżynieria środowiska

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Zasadniczym celem kształcenia jest uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas studiów I stopnia, co umożliwi rozwój umiejętności zawodowych studenta, zwłaszcza niezbędnych do prowadzenia prac naukowo - badawczych i studialnych, a także pełnienia funkcji kierowniczych, inicjujących i doradczych w jednostkach administracji rządowej  oraz samorządowych związanych z ochroną i inżynierią środowiska, budownictwem i gospodarką komunalną. Studia rozwijają zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii środowiska.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach na studiach stacjonarnych, znajduje się na stronie internetowej.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach na studiach niestacjonarnych, znajduje się na stronie internetowej.

 

Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 1,5 roku

Studia niestacjonarne: 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent kierunku inżynieria środowiska posiada kwalifikacje do planowania, projektowania i realizacji inwestycji w dziedzinie inżynierii środowiska oraz eksploatacji instalacji i obiektów. Jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się: ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej. Absolwent jest przygotowany do działalności zawodowej w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę (ujmowanie, uzdatnianie, magazynowanie i transport), oczyszczania i odprowadzania ścieków, usuwania i unieszkodliwiania odpadów oraz instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, sieci i instalacji gazowych oraz w zakresie ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, systemów i urządzeń do oczyszczania powietrza, ciepłownictwa i sieci cieplnych, rekuperacji i regeneracji ciepła, pomp ciepła i chłodnictwa w zakresie klimatyzacji. Powiązanie z budownictwem, architekturą i gospodarką komunalną w zasadniczy sposób odróżnia profil kształcenia studenta od podobnych kierunków realizowanych na innych wydziałach PŁ, a zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na szybkie ubieganie się o uprawnienia zawodowe (projektowe i wykonawcze).  Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych, a także  podstawową wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów prawnych i administracyjnych  w zarządzaniu środowiskiem.

Ukończenie studiów II stopnia i uzyskanie stopnia magistra jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do prowadzenia prac badawczych związanych z dziedziną inżynierii środowiska, w tym podjęcia studiów III stopnia.

Polski

Poznaj nasz kampus