STRONA GŁÓWNA

Inżynieria środowiska

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do planowania, projektowania i realizacji inwestycji oraz eksploatacji instalacji ochrony środowiska. Studia rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie związanym z systemami zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków, usuwania i unieszkodliwiania odpadów oraz instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, sieci i instalacji gazowych, a także systemów centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, urządzeń do oczyszczania powietrza i ciepłownictwa, w tym sieci cieplnych. W trakcie studiów student uzyska kwalifikacje niezbędne do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych, a także podejmowania decyzji ekonomicznych i organizacyjnych. Ukończenie studiów jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ograniczonym zakresie.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 4 lata

 

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent kierunku inżynieria środowiska posiada kwalifikacje do planowania, projektowania i realizacji inwestycji w dziedzinie inżynierii środowiska oraz eksploatacji instalacji i obiektów. Przygotowany jest do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, pracy indywidualnej i zespołowej. Może rozwijać karierę zawodową poprzez pracę związaną z systemami zaopatrzenia w wodę (ujmowanie, uzdatnianie, magazynowanie i transport), oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, sieci i instalacji gazowych, a także w zakresie ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, systemów urządzeń do oczyszczania powietrza, ciepłownictwa i sieci cieplnych. Absolwent jest przygotowany do projektowania, realizacji i eksploatacji obiektów i urządzeń ochrony środowiska w budynkach i na terenach jednostek osadniczych, w tym z zakresu infrastruktury technicznej. Zdobyte kwalifikacje umożliwią absolwentom podjęcie pracy w biurach projektów, przedsiębiorstwach instalacyjnych wykonawczych i eksploatacyjnych, służbach komunalnych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, specjalistycznych przedsiębiorstwach produkcyjno - handlowych itp. Dają także podstawę do tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.

Polski

Poznaj nasz kampus