STRONA GŁÓWNA

Inżynieria produkcji

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

W toku studiów rozwijana jest i pogłębiana wiedza z zakresu metod numerycznych stosowanych w inżynierii produkcji, a w szczególności metod wspomagania decyzji, zarządzania i planowania. Studenci poznają procesy fizyczne i chemiczne wykorzystywane w procesach technologicznych, a także budowę wybranych  nowoczesnych urządzeń technicznych. Zdobywają wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn i inżynierii materiałowej w szczególności związaną z nowoczesnymi technikami wytwarzania i zarządzania. Studenci uczą się projektować złożone urządzenia, obiekty, systemy lub procesy zgodnie z przyjętymi założeniami technicznymi i pozatechnicznymi z wykorzystaniem gotowych elementów i rozwiązań z poszanowaniem praw autorskich. W procesie kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych w: projektowaniu (CAD), wytwarzaniu (CAM) i planowaniu i sterowaniu procesami produkcyjnymi (systemy MRP, ERP).

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

 1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują niezbędną wiedzę potrzebną do projektowania i nadzoru technicznego procesów produkcyjnych, jak i wdrażania nowoczesnych metod zarządzania nimi. Mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz handlowo-produkcyjnych przemysłu maszynowego itp. Są przygotowani do pracy zarówno w dużych jak i mniejszych zakładach przemysłowych lub organizacjach o charakterze naukowo-badawczym. W przyszłej pracy zawodowej mają możliwość łączenia funkcji technicznych, organizatorskich oraz umiejętności ekonomicznych nie tylko w sferze działalności kierowniczej i wytwórczej ale również projektowej i eksploatacyjnej. Przykładowe zawody, które mogą być wykonywane przez absolwentów tego kierunku to m.in. projektant, technolog, konstruktor, inżynier utrzymania ruchu, inżynier procesu/jakości.

Polski

Poznaj nasz kampus