STRONA GŁÓWNA

Inżynieria chemiczna i procesowa

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Celem studiów jest kształcenie specjalistów w dyscyplinie technicznej zajmującej się procesami przemysłowymi, w których przetwarzane są dowolne substancje na skalę produkcyjną. Tacy specjaliści to inżynierowie chemiczni i procesowi - znają się oni na aparaturze do prowadzenia procesów chemicznych i na samych procesach, zwłaszcza tych przeprowadzanych na dużą skalę. Potrafią je projektować, automatyzować i sterować nimi - niezależnie od tego jak złożonej instalacji to dotyczy. Przygotowywani oni są zatem także do pracy w biurach projektów.

W toku kształcenia przyszły inżynier pozyskuje wiedzę m.in. z zakresu chemii, mechaniki, automatyki, informatyki i przede wszystkim wiedzy na temat rozdzielania substancji. Wiedza ta oraz kształtowane tu kompetencje inżynierskie wzmacniane są w toku studiów, zarówno podczas zajęć audytoryjnych, laboratoryjnych jak i projektowych przy komputerze. Ważnym elementem są tu także ciekawe praktyki przemysłowe.

Studia stacjonarne II stopnia trwają 3 semestry (1,5 roku) lub 4 semestry (2 lata). Długość trwania studiów zależy od kierunku studiów, które kandydat ukończył.

Więcej informacji o programie studiów na poszczególnych specjalnościach oferowanych na tym kierunku można znaleźć na stronie: www.wipos.p.lodz.pl

Specjalności: 
  • inżynieria biomedyczna
  • inżynieria bioprocesowa
  • informatyka w inżynierii chemicznej
Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 1,5 roku lub 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Na tym kierunku (i po ukończeniu nauki) znakomicie odnajdą się osoby dociekliwe i zorganizowane, lubiące przedmioty ścisłe, osoby twórcze, pragnące uczestniczyć w przyszłości w procesach produkcyjnych.

Miejscem pracy inżyniera procesowego jest głównie przemysł chemiczny ale także wszystkie przemysły pokrewne jak farmaceutyczny, spożywczy, wydobywczy, energetyczny i wiele innych. Pełnią tam oni rolę inżynierów produkcji i technologów.

Większość nowych technologii związanych z sektorami farmaceutycznymi, biotechnologicznymi, środowiskowymi, nanotechnologicznymi, biomedycznymi oraz wytwarzającymi innowacyjne materiały, będzie potrzebować do rozwoju absolwentów tego kierunku – dlatego kierunek ten jest zaliczany do elitarnej grupy kierunków strategicznych dla krajowej gospodarki.

Polski

Poznaj nasz kampus