75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Inżynieria chemiczna i biochemiczna

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia II stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i biochemiczna przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych posiadających co najmniej tytuł licencjata po kierunkach w obszarze:

  • nauk ścisłych (takich jak chemia, fizyka, matematyka)
  • nauk technicznych (dziedzina nauk technicznych, dowolna dyscyplina)
  • nauk przyrodniczych (dziedzina nauk biologicznych, dziedzina nauk o Ziemi)

Głównym celem kształcenia jest zdobycie kwalifikacji do pracy w obszarze inżynierii chemicznej i procesowej oraz w dziedzinach pokrewnych, w celu ekonomicznego i ekologicznego zaspokajania potrzeb społecznych. Kształcenie ma także na celu zdobycie umiejętności projektowania i nadzorowania procesów i systemów produkcyjnych oraz umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania. Istotnym celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z dziedziny inżynierii chemicznej, procesowej i bioprocesowej, budowy urządzeń i instalacji dla przemysłu wykorzystującego katalizatory i dla ochrony środowiska. Studia przygotowują do pracy w zespołach badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych. Umożliwiają zawodowe przygotowanie magistrów inżynierów-specjalistów inżynierii procesowej, którzy są kreatywni i wykazują dużą zdolność adaptacji na rynku pracy przy poszukiwaniu zatrudnienia.

Ze względu na szybko zachodzące zmiany w dziedzinie wytwórczości staje się konieczne kształcenie interdyscyplinarne. Temu celowi mają służyć specjalności: inżynieria chemiczna oraz inżynieria biochemiczna. Absolwenci tych specjalności uzyskają także wiedzę i umiejętności w zakresie biochemii, inżynierii środowiska oraz wiedzę nt. zastosowania inżynierii chemicznej i procesowej w medycynie, farmacji i dyscyplinach pokrewnych.

Specjalności: 
  • inżynieria chemiczna
  • inżynieria biochemiczna
Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

1,5 roku lub 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Studia przygotowują magistrów inżynierów do pracy zarówno w dużych zakładach przemysłowych, jak i w mniejszych przedsiębiorstwach o charakterze innowacyjnym lub organizacjach i placówkach naukowo-badawczych.

Absolwenci mogą podjąć pracę zarówno w biurach projektowych i przemysłowych placówkach badawczo-rozwojowych, jak i w zakładach produkcyjnych i handlowo-produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego, m. in. w przemyśle chemicznym, rafineryjnym i farmaceutycznym, przetwórstwa tworzyw i pokrewnych, przy produkcji i przetwarzaniu odnawialnych surowców energetycznych i w inżynierii środowiska.

Dzięki wyselekcjonowanym przedmiotom na poszczególnych specjalnościach mogą np. stanowić ogniwo pośrednie pomiędzy lekarzami a inżynierami i technologami zajmującymi się projektowaniem leków, diagnostyki medycznej i sprzętu medycznego.

Polski

Poznaj nasz kampus