STRONA GŁÓWNA

Gospodarka przestrzenna

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Na studiach II stopnia student spotyka się z zagadnieniami z zakresu budownictwa, urbanistyki, geodezji, prawa, socjologii i szeroko pojętego rozwoju zrównoważonego. Zapoznaje się z zagadnieniami dotyczącymi kształtowania środowiska przestrzennego ludzi, zgodnie z ich potrzebami i wymogami cywilizacyjnymi. Dokonuje analiz dla celów gospodarczych i uczy się konstruowania lokalnych strategii rozwoju oraz opracowywania programów podwyższających konkurencyjność gmin i regionów, planów zagospodarowania terenu i ofert inwestycyjnych.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent gospodarki przestrzennej jest w pełni przygotowany do współuczestniczenia w opracowywaniu rozwoju regionów i euroregionów. Może również współpracować przy sporządzaniu dokumentów, oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na to środowisko. Posiadana wiedza umożliwia mu prowadzenie doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, a także ustalanie lokalizacji inwestycji. Program praktyk i ćwiczeń terenowych umożliwia zdobywanie doświadczenia  i umiejętności niezbędnych w pracy w firmach konsultingowych, agencjach nieruchomości oraz innych firmach otoczenia biznesu.

Możliwości zatrudniania: jednostki administracji samorządowej i rządowej, pracownie urbanistyczne (projektowe), agencje rozwoju, firmy konsultingowe i doradcze oraz instytucje i agencje Unii Europejskiej.

Polski

Poznaj nasz kampus