STRONA GŁÓWNA

Biogospodarka

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Biogospodarka to interdyscyplinarny kierunek międzyuczelniany, realizowany w ramach porozumienia o współpracy UT3, pomiędzy trzema uczelniami technicznymi, tj. Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną. Każda z uczelni prowadzi rekrutację na ten kierunek indywidualnie, a studenci będą realizować wspólny program kształcenia: trzy pierwsze semestry w macierzystej uczelni, następne trzy semestry, tzw. rotacyjne, będą realizowane odpowiednio: w PŁ (sem. IV), PW (sem. V) i WAT (sem. VI). Ostatni semestr, dyplomowy (sem. VII), będzie realizowany w  macierzystej uczelni. Absolwenci kierunku biogospodarka otrzymają wspólny dyplom ukończenia studiów inżynierskich trzech uczelni.

Program kształcenia ukierunkowany jest na poznawanie nowych technologii w obszarze biogospodarki, w tym szczególnie w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz procesów przemysłowych. Obejmuje wiedzę inżynierską z kilku dyscyplin z uwzględnieniem logistyki, ekonomii, regulacji prawnych oraz zarządzania własnością intelektualną. Program studiów kształtuje umiejętność innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów oraz kompetencje do współpracy nauki i biznesu. Biogospodarka to pierwszy w Polsce kierunek inżynierski o tak zdefiniowanych celach kształcenia.

W trakcie studiów nabywane są umiejętności związane problematyką projektowania i funkcjonowania urzadzeń, procesów i systemów niezbędnych w biogospodarce. Są to, m.in.: umiejętności w zakresie realizacji procesów produkcyjnych i technologicznych przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych i ich wykorzystania do produkcji żywności, wyrobów przemysłowych, energii i biopaliw, umiejętność integracji wiedzy z zakresu biotechnologii, inżynierii i technologii chemicznej, inżynierii środowiska oraz budowy i eksploatacji maszyn, dzięki czemu nabywa zdolności do kreowania rozwiązań interdyscyplinarnych, jak również umiejętności z zakresu systemów zarządzania jakością w gospodarce, bezpieczeństwa pracy, ochrony praw autorskich i własności przemysłowej. 

Lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

 3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Biogospodarka kształci specjalistów posiadających wiedzę interdyscyplinarną, przygotowanych do samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów praktycznych, projektowania urządzeń oraz instalacji i pracy w zespołach badawczo-rozwojowych przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. A zatem studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie personelu technicznego spełniającego wysokie wymagania stawiane kadrze inżynierskiej, przygotowanego do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Absolwenci biogospodarki mogą znaleźć zatrudnienie w następujących gałęziach gospodarki:

  • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne;
  • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów;
  • przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii;
  • administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych zajmujących się zarządzaniem biogospodarką oraz kreujących wiedzę z tego zakresu;
  • szkolnictwie zawodowym.
Polski

Poznaj nasz kampus