75lat.p.lodz.pl
STRONA GŁÓWNA

Rewitalizacja miast

Organizational unit running the field of study: 
Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering
Cycle of study: 
Second-cycle
Language of instruction: 
Polish
Description of the field of study: 

W ramach interdyscyplinarnych studiów II stopnia na tym kierunku student pogłębia wiedzę z zakresu procesu rewitalizacji i towarzyszących jej zjawisk i problemów. Potrafi analizować warunki techniczne, infrastrukturalne, architektoniczne i urbanistyczne rewitalizowanego obszaru. Potrafi wskazać podmioty i grupy społeczne, których interesy mogą być związane z rewitalizacją, prowadzić analizy ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych konfliktów lub współdziałania. Rozumie, iż rewitalizacja jest reakcją na kryzys obszaru, ale jednocześnie stanowi przedsięwzięcie komercyjne, pozwalające angażować środki z różnych źródeł i jest często impulsem do podejmowania szerszych działań inwestorskich, jest umiejętnym połączeniem wielu często przeciwstawnych interesów dla osiągnięcia wspólnie akceptowanego celu. 

Absolwent rewitalizacji miast dysponuje wiedzą z zakresu: ekonomii, finansów, gospodarki przestrzennej, zarządzania, prawa, pracy socjalnej, socjologii, pedagogiki społecznej, animacji kulturowej oraz architektury i urbanistyki, budownictwa, inżynierii środowiska.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Degree awarded: 
magister
Duration of study: 

stacjonarne 2,5 roku

Graduate profile: 

Model kształcenia praktycznego stwarza absolwentowi szerokie możliwości przyszłego zatrudnienia, m.in.: na stanowiskach średniego i wyższego szczebla np. w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów realizujących procesy rewitalizacji, biurach architektonicznych i urbanistycznych, firmach budowlanych, w organach administracji państwowej i jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach, agencjach i innych jednostkach zajmujących się różnymi wymiarami procesu rewitalizacji.

Wiedza oraz umiejętności z zakresu pracy środowiskowej i animacji kulturowej pozwala absolwentowi podjąć również pracę terenowego organizatora albo koordynatora rewitalizacji społecznej. Jako refleksyjny praktyk jest on przygotowany do budzenia lokalnych sił społecznych i ukierunkowywania ich na rewitalizację techniczną, społeczną, kulturową i wychowawczą. Wiedza z pedagogiki, pracy socjalnej czy socjologii daje dobrą podstawę do pracy zarówno z młodzieżą, od której zależą dalsze losy inicjowanych zmian, jak i osobami starszymi, na których doświadczeniu, zaangażowaniu oraz pamięci kulturowej często opiera się tożsamość społeczności. Doskonałym polem pożytkowania tej wiedzy są również działania integracyjne.

Tak przygotowany absolwent może być zatrudniony przez instytucje samorządowe i pozarządowe, które uczestniczą w działaniach rewitalizacyjnych (środowiskowe centra animatorów, instytucje kultury, pomocy społecznej itd.), w celu realizacji projektów o charakterze edukacyjno-wychowawczym i kulturowym. Biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego umożliwia podjęcie zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą.

English

Poznaj nasz kampus