STRONA GŁÓWNA

Opłaty

OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłata rekrutacyjna na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018 wynosi:

  • dla kandydatów przystępujących do dwóch sprawdzianów uzdolnień plastycznych - 150 zł    
  • dla kandydatów przystępujących do jednego sprawdzianu uzdolnień plastycznych - 120 zł    
  • dla kandydatów na studia na pozostałych kierunkach - 85 zł i jest niezależna od liczby wybranych kierunków.

Dane konta bankowego Politechniki Łódzkiej, na które należy wnieśc opłatę rekrutacyjną:

Adres:

Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, Polska

Bank:

PEKAO SA, II Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, Polska

Numery kont:      

PL25 1240 3028 1111 0000 2822 2228 (PLN)

PL23 1240 3028 1978 0000 2822 2273 (EUR)

SWIFT: PKOPPLPW

Tytuł wpłaty:

"Opłata rekrutacyjna", imię i nazwisko kandydata

Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej należy dołączyć do składanych dokumentów.

OPŁATY ZA STUDIA

 OPŁATY SEMESTRALNE ZA KSZTAŁCENIE STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Wydział

Opłata za studia

Opłata za studia

Opłata za studia

Dodatkowe koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego nieobjęte kosztami programu studiów

I-go stopnia

II-go stopnia

III-go stopnia

język polski

język angielski

język polski

język angielski

język polski

język angielski

język polski

język angielski

W-1

Mechaniczny

1000 EUR

1750 EUR

1000 EUR

2000 EUR

1000 EUR

-

1250 EUR

-

W-2

Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

1000 EUR

1000 EUR

1000 EUR

1000 EUR

1500 EUR

1500 EUR

-

-

W-3

Chemiczny

750 EUR

-

1000 EUR

-

1250 EUR

1250 EUR

500 EUR

500 EUR

W-4

Technologii Materiałowych               i Wzornictwa Tekstyliów

1000 EUR

1000 EUR

1000 EUR

1000 EUR

1000 EUR

1000 EUR

1000 EUR

1000 EUR

W-5

Biotechnologii i Nauk o Żywności

1700 EUR

-

1900 EUR

-

2100 EUR

-

1850 EUR

-

W-6

Budownictwa, Architektury              i Inżynierii Środowiska

1500 EUR

2250 EUR

1500 EUR

2250 EUR

3000 EUR

3000 EUR

-

-

W-7

Fizyki Technicznej, Informatyki     

 i Matematyki Stosowanej

1000 EUR*

(fizyka techniczna: 500 EUR)

-

1000 EUR*

(fizyka techniczna: 500 EUR)

-

1250 - 3750 EUR

-

-

-

W-9

Organizacji i Zarządzania

1000 EUR

2000 EUR

1000 EUR

-

-

-

-

-

W-10

Inżynierii Procesowej
i Ochrony Środowiska

500 EUR

-

1000 EUR

-

1500 EUR

2000 EUR

-

-

CKM

Centrum Kształcenia Międzynarodowego

-

2000 EUR

-

2000 EUR

-

-

-

-

IPiP

Instytut Papiernictwa
i Poligrafii

500 EUR

-

500 EUR

-

-

-

-

-

KGP

Kolegium Gospodarki Przestrzennej

1500 EUR

2250 EUR

-

-

-

-

-

-

KL

Kolegium Logistyki

1000 EUR

-

-

-

-

-

-

-

KT

Kolegium Towaroznawstwa

2000 EUR

2000 EUR

-

-

-

-

-

-

 

Opłaty za studia wnoszone są ZA SEMESTR do dnia rozpoczęcia kształcenia, tj. do dnia rozpoczęcia zajęć na kolejnym semestrze studiów.

Dane konta bankowego Politechniki Łódzkiej:

Adres:

Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, Polska

Bank:

PEKAO SA, II Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, Polska

Numery kont:      

PL25 1240 3028 1111 0000 2822 2228 (PLN)

PL23 1240 3028 1978 0000 2822 2273 (EUR)

SWIFT: PKOPPLPW

Tytuł wpłaty:

"Opłata za studia", imię i nazwisko studenta, skrócona nazwa wydziału

OPŁATY ZA WYDAWANE STUDENTOM DOKUMENTY

1.      Pobiera się opłaty za wydanie następujących dokumentów:

1)  elektronicznej legitymacji studenckiej - 17 zł;

2) elektronicznej legitymacji doktoranta – opłata równa kosztom jej wydana, która zostanie podana do wiadomości w odrębnym komunikacie;

3)  dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł;

4)  dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych - 30 zł;

5)  dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł.

6)  Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.

7) Za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 19 zł.

2.      Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może zwolnić studenta lub doktoranta z opłat, o których była mowa w ust. 1.

 

Poznaj nasz kampus