STRONA GŁÓWNA

Lista kierunków II stopnia

Lista kierunków i rodzajów studiów, na których prowadzony jest nabór na studia drugiego stopnia 

od 1 czerwca do 20 września 2017 r. (środa, do godz. 15.00)

Wydziały/Kierunki Studia drugiego stopnia
Studia stacjonarne  Studia niestacjonarne
(z-zaoczne; w-wieczorowe)
Limit   Min. Limit z/w Min.
Mechaniczny
50
 
60
 
 
mechanika i budowa maszyn 50 15 60 z 15
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
345
 
120
 
 
automatyka i robotyka 45 15      
elektronika i telekomunikacja 45 15      
elektrotechnika 45 15 60 z 15
energetyka 45 15      
informatyka  45 15 60 z 15
inżynieria biomedyczna 30 15      
mechatronika 45 15      
transport 45 15      
Chemiczny
30
 
 
 
 
chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia (4-semestralne) 30 15      
Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
110
 
 
 
 
inżynieria materiałowa 20 12      
włókiennictwo 30 12      
wzornictwo  60 15      
Biotechnologii i Nauk o Żywności
60
 
 
 
 
biotechnologia (4-semestralne) 30 15      
technologia kosmetyków  (4-semestralne) 30 15      
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
420
 
150
 
 
architektura  (architektura) 120 15 30 w 15
budownictwo 120 15* 90 z 15*
gospodarka przestrzenna 60 15      
inżynieria środowiska 60 15 30 z 15
rewitalizacja miast 60 30      
Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
150
 
45
 
 
fizyka techniczna 60 12      
informatyka      45 z 30
matematyka stosowana 90 15      
Organizacji i Zarządzania
195
 
210
 
 
zarządzanie  75 20 90 z 20
zarządzanie i inżynieria produkcji 120 20 120 z 20
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
40
 
 
 
 
inżynieria chemiczna i procesowa (4-semestralne) 20 12**      
inżynieria środowiska (4-semestralne) 20 12**      
Instytut Papiernictwa i Poligrafii     30    
papiernictwo i poligrafia      30 z 12
Centrum Kształcenia Międzynarodowego
145
 
 
 
 
elektronika i telekomunikacja (Telecommunications and Computer Science) - j.angielski 25 15      
informatyka (Computer Science & Information Technology) - j. angielski 20 15      
mechanika i budowa maszyn (Advanced Mechanical Engineering) - j. angielski 25 15      
zarządzanie (Management) - j. angielski 25 20      
zarządzanie i inżynieria produkcji (Management and Production Engineering) - j. angielski 25 20      

 

*   minimalna liczba kandydatów konieczna do uruchomienia specjalności 

** łączna minimalna liczba kandydatów konieczna do uruchomienia kierunków: inżynieria chemiczna i procesowa oraz inżynieria środowiska (studia 4-semestralne)

 

Uwaga:

1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.

2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek bedzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

 

Poznaj nasz kampus